İlk örnek kararımız;


T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No: 1990/252

Karar No : 1990/267

Özeti : Belediyelerin mücavir alanlarında kalan ve İmar planlarının veya yol istikamet planlarının uygulanması sonucu istikameti değiştirirken veya kapanan yol ve meydanların, ancak, belediye tarafından kamulaştırılmış olması halinde İmar Kanunu 17. maddesinin uygulanmasının mümkün bulunduğu hk.

......... İli .......... Belediyesi mücavir alanı içinde kalan köylerde, imar planlarının uygulanması sonucu istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlardan hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayan parçaların tescili konusunda oluşan duraksamanın giderilmesi amacıyla, istişari düşünce istenilmesi istenilmesi üzerine ilişkin Başkanlığın 25. 9.1990 günlü ve kanunlar ve kararlar genel müdürlüğü 07/174-20/05028 sayılı yazısı ekindeki Bayındırlık ve iskan bakanlığının 21.9.1990 günlü ve Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 1-07/ İmar Uyg. Dai. Başk.- 341693022/19032 sayılı yazısında aynen :

"........... İli .......... Belediyesi mücavir alanı içinde kalan köylerde imar planlarının uygulaması sonucu istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlardan hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayan parçaların 3194 sayılı İmar Kanunun 17 inci maddesi uyarınca belediye adına tescil edilmesi gerektiren, Tapu Sicil Müdürlüğün ’ce Tapu Kanunun 21 inci maddesinin uygulaması istendiği ilgi (b) yazı ve eki yazıda belirtilerek konu hakkında Bakanlığımız görüşü istenmiştir.

Benzer bir konuda daha önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden görüş istenmiş ve konuya ilişkin olarak alınan ilgi (a) yazıda; 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesine göre, imar parselasyon planlarının uygulanması sırasında öteden beri yol olarak kullanılan yerler ile kadastral yolların bu vasıflarını kaybetmeleri ile belediye sınırı içerisinde belediyelerin, belediye sınırı dışında ise bulundukları köyün mülkiyetine geçeceği belirtilmiştir.

Bu nedenle ilgi (b) yazı ve eklerine konu olan alanlar ......... Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kaldığından ......... Belediyesi adına tescil edilmesi gerektiği ilgi (c) yazımız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazıda; mücavir alanların sadece imar mevzuatı açısından belediyeye bağlı bulundukları, bu yerlerde imar planı sonucu yol ve yol fazlalıklarının 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesi uyarınca köy tüzel kişiliği adına tescil edilmesi gerektiği iletilmiştir.

Konu hakkında farklı görüşlerin ortaya çıkması nedeni ile, yanlış bir uygulama sebebiyet verilmemesi açısından 2575 sayılı Danıştay Kanununun 23. maddesinin (e) bendi uyarınca Danıştay Başkanlığı’nın görüşlerinin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Gereği tensiplerinize arz olunur."

denilmektedir.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2644 sayılı Tapu kanununun 21. maddesinde, köy ve belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlalarının köy veya belediye adına tescil olunacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan 3194 sayılı İmar kanununun 17. maddesinde, belediyelerce yapılan kamulaştırmadan arta kalan kısımlarla istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlardan hasıl olan sahaların müstakil inşaata elverişli olmayan kısımlarının belediye adına tescil edileceği öngörülmüştür.

Söz konusu maddelerin birlikte değerlendirilmesinden belediyelerin mücavir alanlarında kalan ve imar planlarının veya  yol istikamet planlarının uygulanması  sonucu istikameti  değiştirilen  veya kapanan yol ve meydanların, ancak belediye tarafından  kamulaştırılmış   olması halinde İmar Kanunun 17.   maddesinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, belediyece  kamulaştırılmamış olan, belediye ve köy tüzel kişiliğine ait bulunan bu tür   taşınmazların ise, köy adına tescilinin gerekeceği mütalaa kılınmakla dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına 23.10.1990   gününde oy birliğiyle   karar  verildi.

Kaynak : Mahalli İdarelerin İhale İmar ve Kamulaştırma İşleriyle İlgili Danıştay Kararları 1978-1995 C.1 S.133; T.C. İçişleri Bakanlığı Yayın No:476; 1997/Ankara


Karar çok net ve açık imar planı gereği kapanan yol veya meydanlar, ancak KAMULAŞTIRMA yoluyla edinilmişse İmar Yasasının 17. maddesinin uygulanması mümkündür deniliyor.


Başa dön T.C. Danıştay 6. Daire Başkanlığı'nın 1993/5197 nolu Kararı


Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |