İLGİLİ KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE VE TALİMATLAR

 İmar Kanunu
 Kadastro Kanunu
 Tapu Kanunu
 Kamulaştırma Kanunu
 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 Emlak Vergisi Kanunu
 Kat Mülkiyeti Kanunu
 Çevre Kanunu
 Gecekondu Kanunu
 Devlet İhale Kanunu
 Arsa Ofisi Kanunu
 İl Özel İdaresi Kanunu
 Toplu Konut Kanunu
 Belediye Kanunu
 Belediye Gelirleri Kanunu
 Köy Kanunu
 Kıyı Kanunu
 Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
 Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
 Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun
 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun(İmar Affı Kanunu)
 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
 Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
 İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler,Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki,Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği
 Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik
 2981 Sayılı Kanuna Göre Kurulması Öngörülen Yeminli Özel Teknik Büroları Yönetmeliği
 Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik
 İmar ve İskan Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Belediyeler İmar Uygulamaları (Kamulaştırma ve Düzenleme) Ödeneklerinin Proje Düzenlemesi, Tahsis, Harcama, Mahsup ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği
 Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Talimat
 Kaçak ve Ruhsatsız Yapılaşmaya İlişkin Talimat
 Plan Değişikliğine İlişkin TalimatAna Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |