ARSA OFİSİ KANUNU

No: 1164 Tarihi: 29.04.1969
Resmi Gazete Sayı: 13195 Resmi Gazete Tarihi: 10.05.1969


(1) Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.

Ek Madde 1 - (Ek: 19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)

Ofis, ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında menkul kıymet ihraç edebilir. İhraç edilecek menkul kıymetlerin şekli, ihracı, halka arzı, menkul kıymetler borsaları veya bankalar aracılığı ile satışı konularında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu şekilde çıkarılacak menkul kıymetler, 3/10/1983 gün ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2 numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının talebi üzerine borsa kotuna alınır.

Ek Madde 2 - (Ek: 19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)

Ofisce üretilen arsaların maliyet ve satış bedelleri arasındaki farkın %20 sini geçmemek kaydıyla, arsaların alt yapı tesislerinin yapımında kullanılmak kaydıyla belediyelere ödeme yapılabilir. Bu konuda, il, ilçe, belde ve bölgeler itibariyle farklı oranlar belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ek Madde 3 - (Ek:19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)

Hazinece Arsa Ofisine devredilecek taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların tesbiti,envanter ve değerlendirmelerinin yapılması, merkezi bilgisayar kütüklerinin oluşturulması ve bunların yönetim, denetim ve tasarruflarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinin otomasyon sisteminin geliştirilmesi,çağdaş bir yapıya kavuşturulması,bina,araç, gereç ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü personeline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)

a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20'sini,
b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25'ini,
c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30'unu,
d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35'ini,


geçmemek ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmü çerçevesinde usul ve esasları Maliye Bakanınca belirlenmek üzere fazla çalışma karşılığı ücret ödemelerinde kullanılmak amacıyla,Ofisin döner sermaye gelirlerinin % 10'u,Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığınca açılacak özel bir hesaba aktarılır.

Aktarılan miktarın,bu Kanunun 5 inci maddesi ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen paydan farklı olması halinde,bu oranı artırmaya ve azaltmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Hesapta toplanan paraların muhasebe,harcama ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.Yılı içinde kullanılmayan miktarlar, aynı amaçla kullanılmak üzere ertesi yıllara devredilir.

Geçici Madde 1 - (30/11/1989 tarih ve 392 sayılı KHK'nin hükmü olup, 2/6/1994 tarih ve 538 sayılı KHK'nin 10 uncu maddesi ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Kadroları ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler.

Geçici Madde 2 - (Ek:19/6/1994 -KHK- 542/10 md.)

Ekli (1)sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü bölümüne serbest kadro olarak eklenmiştir.

MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi
----------- ----------------------------------------------------------- ----------------

2504 - 30/7/1981
KHK/392 - 16/2/1990
KHK/517 - 15/9/1993
KHK/542 - 30/6/1994

BİRİNCİ BÖLÜM


Kuruluş ve Görevler

Madde 1 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/1 md.)

Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış ve satış yapmak; konut, sanayi,eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere; Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz ve döner sermayeli "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü" kurulmuştur.

Madde 2 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/2 md.)

Bu Genel Müdürlük;
a) Konut,sanayi,eğitim,sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlamaya,
b) Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya,
c) Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya planlayarak, altyapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, kiralamaya, trampaya, irtifak hakkı tesis etmeye; kamu kurum ve kuruluşları eliyle pazarlamaya ve satmaya,
d) Amaçlarını gerçekleştirmede kullanmak üzere gerekli fonları temin için miktarı, faizi, itfa süresi, ihraç fiyatı gibi hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenmek üzere tahvil ihraç etmeye,
e) Gerçek ve tüzel kişilerden avans almaya ve Maliye Bakanlığının izni ile her türlü kaynaktan kredi kullanmaya,
f) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen fonlardan kaynak sağlamaya,
g) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları kurmaya ve işletmeye,
h) Amacıyla ilgili ihtisas bankalarına iştirake yetkilidir.
Genel Müdürlük, Bu Kanun amaçları çerçevesinde kullanacağı taşınmaz malların harita, imar, uygulama ve parselasyon planlarını yapar veya yaptırır. Planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak onanır ve kesinleşir

Madde 3 - (Değişik: 30/11/1989-KHK-392/2 md.)

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; bir Genel Müdür ile üç Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, sekiz adet Daire Başkanlığı ve gerekli diğer müdürlüklerden oluşur.

Genel Müdür, bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine müşterek kararla, 1 inci derece kadrolu görevlerde bulunanlar Bakanlıkça, diğerleri Genel Müdürlükçe atanır.

Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı kurması Bakanlığın iznine bağlıdır.

Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan işlerde çalıştırılacak personel ile teknik ve avukatlık hizmetleri sınıfına dahil yüksek öğrenim görmüş personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlığın onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.

Madde 4 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kadroları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Ücretli kadrolar ise Maliye ile İmar ve İskan Bakanlığınca müştereken tespit olunur.
Genel Müdürlük personelinin tayin, terfi, tecziye ve sicil işlemleriyle diğer özlük işleri İmar ve İskan Bakanlığı personeli hakkında uygulanan hükümlere tabidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde 5 -
(Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/3 md.)

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) TL.'dır. Sermayenin tamamı Devlete aittir. Bu sermaye Bakanlak Kurulu Kararı ile üç katına kadar artırılabilir.

Bu döner sermaye;
a) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve alt yapı inşaatı için tahsis edilen kaynaklar ve bütçe imkanları çerçevesinde her yıl genel bütçeye konulacak ödeneklerden,
b) Sermayeye mahsuben Hazinece devredilebilecek taşınmaz malların bedellerinden,
c) Yıllık %1'i geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenecek oranda, genel bütçenin taşınmaz mal satış gelirlerinden aktarılacak paylardan,
d) Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlardan,
e) Her çeşit bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden,
f) İhraç edilen tahvillerden elde edilen fonlar ve gayrimenkul yatırım fonlarının işletilmesinden elde edilen gelirlerden,
g) Diğer kanunlarda Arsa Ofisine aktarılması öngörülen paralardan meydana gelir.

Madde 6 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/4 md.)

Arsa alımı ve satımı, harita, planlama kamu tesis ve hizmetlerinin yapılması, diğer döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden doğan gelir ve giderler için,mali yılın bitiminden itibaren iki ay içinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce bir bilanço düzenlenir.

832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca hazırlanan bilanço ve eki cetveller ile belgeler Sayıştaya, bilanço ve eklerinin birer örneği ise Maliye Bakanlığına aynı süre içinde gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arsa ile İlgili Hükümler

Madde 7 - Aras Ofisi Genel Müdürlüğünce bu kanunda yazılı amaçlarda kullanılmak üzere talep edilen arazi ve arsalardan Hazineye ait olanlar Hazine tarafından ve evvelce Hazineden intikal etmiş olup belediyelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve arsalar da, karşılığı 775 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde sözü geçen fona yatırılmak kaydıyle, belediyelerce, Milli Emlak ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerince müştereken takdir edilecek kıymetleri üzerinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir.(1)

Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu olduğu gerekçesiyle Hazine veya Malice talep edilenler, devir fiyatına bu arsalara Ofisçe yapılan masraflar ilave edilerek bulunacak bedel esas alınmak suretiyle Hazineye veya belediyelere iade edilir.

Bu devir işlemleri talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde tekemmül ettirilir.
Bu madde gereğince devredilecek araziler hakkında, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri uygulanmaz.
28/12/1960 tarih ve 189 sayılı Kanun kapsamına giren veya herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan arazi ve arsalar bu madde hükümleri dışındadır.

(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Bakanlığınca" ibaresi "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce" olarak, "Maliye ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca" ibaresi ise, "Milli Emlak ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerince" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 8 - Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracakları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce (Arsa Ofisine) bildirmekle mükelleftir.

Madde 9 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/5 md.) Maliye Bakanlığı; konut,sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için planlanmış sahalar içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve varsa bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan bina veya sair tesisleri Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına kamulaştırmaya yetkilidir.

Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 19/6/1994 - KHK - 542/6 md.) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şuf'a hakkını haizdir.
Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu daireleri tarafından 15 gün içinde Arsa Ofisine bildirilir.
Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine Arsa Ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a hakkını kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafları peşin olarak, malik adına yatırmadığı takdirde,şüf'a hakkının kullanılmasından vazgeçmiş sayılır.

30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafların yatırılmasını mütaakıp, tapu dairelerince re'sen eski satışın iptali ile yeni maliki adına tescil işlemi yapılır.

Bu halde tapu idareleri re'sen şüf'a hakkındaki şerhi kaldırmaya yetkilidir.

Madde 11 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satılan arsalar üzerine, satış şartlarına uygun inşaat ikmal edilmedikçe üçüncü şahıslara satılamaz, bağışlanamaz veya haczolunamaz. Bu hususlar tapu kayıtlarına işlenir.

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce satılan arsalar, üzerine belirtilen süre içerisinde satış şartlarına uygun yapı yapılmadığı veya yapılan yapı satış şartlarına aykırı olduğu takdirde, bedeli iade edilmek suretiyle Ofisçe geri alınabilir.

Yapılan inşaat satış şartlarına uygun olmamakla beraber, geri alınması lüzumlu görülmiyenler hakkında, yargı yerlerince, arsa satış bedelinin iki mislinden az olmamak üzere, Ofise tazminat ödenmesine hükmolunur.

Madde 12 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu kurumları arsa ihtiyaçlarını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirerek Ofis eliyle karşılamak zorundadırlar.

Ancak, vaki talepleri Arsa Ofisince dört ay içinde karşılanamadığı veya bu müddete kadar karşılanamayacağı daha önce yazı ile bildirildiği takdirde, talep olunan arsalar için bu zorunluluk ortadan kalkar.

Yukarıda sözü geçen kurum ve kuruluşlara Hazineden veya diğer kaynaklardan çeşitli kanunlarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve arsalar ile, belediyelere 1580, 6785, 6830 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri uyarınca hibe, mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekillerde sağlanacak yerler birinci fıkra hükümlerine tabi değildir. Bu kurum ve kuruluşlar, bu şekilde sağladıkları arazi ve arsaları, ölçekli krokilerini, cins, miktar ve diğer vasıflarını açıklamak, kullanma maksat ve şekillerini belirtmek suretiyle en geç 6 ay içerisinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

Madde 13 - Bu kanun gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan, satın alınan, planlanan veya çeşitli kamu hizmet ve tesisleri yapılarak değerlendirilen sahalar, bunlar içinde ve civarındaki binalı ve binasız diğer arazi ve arsaların değer artışlarının vergilendirmede dikkate alınmasını sağlamak üzere, Ofisçe Maliye Bakanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli Hükümler

Madde 14 -
Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile kamu kurumları, Ofisin görevleri ile ilgili işlerde gerekli bilgileri vermek zorundadırlar. Bu işlerin gerektirdiği giderler Ofisçe karşılanır.

Madde 15 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, konut, sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meydana getirmek istiyen kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapabilir, lüzum gördüğü yerlerde Maliye Bakanlığının muvafakatini almak şartiyle,bu kanunun uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabilir.(1)
Ortaklık esasları ve ilgili sair hususlar hazırlanacak yönetmelikte gösterilir. 

(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Bakanlığının" ibaresi "Maliye Bakanlığının" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 16 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/7 md.) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile yapılacak satış, alınan avanslarla edinilen taşınmaz malların ilgililere intikal ettirilmesi, kiraya verme ve irtifak hakkı tesisleriyle tazminat takdirleri, satış ve devir almalar, harcamalar, taşınmaz mal veya hizmet maliyetlerinin hesabı, amortisman, kar ve nizami faiz paylarının tayini, hesap usulleriyle diğer idari, mali ve teknik işlemlerin nasıl yürütü-
leceği hususları yönetmelikte belirtilir.

Madde 17 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bütün malları Devlet malı hükmündedir. Bunlar aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi cezalandırılırlar.

Madde 18 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, her türlü idari ve kazai ihtilaflarda husumete ehildir.
Mahkemelerde ve icra dairelerince Genel Müdürlük lehine hükmedilip, tahsil olunan vekalet ücretlerinin tevzi ve tediyesinde 1389 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

.
Madde 19 -
Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, Maliye Bakanlığınca kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde hazırlanır. (1)

(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Bakanlığınca" ibaresi,"Maliye Bakanlığınca" olarak,"İmar ve iskan Bakanlığı" ibaresi ise,"Maliye Bakanlığı"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 20 - Maliye Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün her türlü işlemlerini tetkik, teftiş ve tahkike yetkilidir.(1)


(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Bakanlığınca" ibaresi,"Maliye Bakanlığınca" olarak,"İmar ve iskan Bakanlığı" ibaresi ise,"Maliye Bakanlığı"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 21 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 22 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |