BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

No: 2464 Tarihi: 26.05.1981
Resmi Gazete Sayı: 17354 Resmi Gazete Tarihi: 29.05.1981


26/5/1981 TARİHLİ VE 2464 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:


1 - 21/1/1982 tarihli ve 2589 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 - Bina İnşaat Vergisi ödenmek suretiyle inşaat ruhsatı alınmış bulunan hallerde inşaat ruhsatının sonradan kısmen veya tamamen iptal edilmesi halinde, daha önce ödenmiş bulunan ve iptal edilen kısma isabet eden Bina İnşaat Vergisi, Maliye Vergi dairelerince mükellefe red ve iade edilir.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ait Bina İnşaat Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde, 1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat Vergisine ilişkin hükümleri ile ek ve değişikliklerine ait kanun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 - 1982 ve 1983 takvim yıllarında, bu Kanunla 2464 sayılı Kanuna eklenen Bina İnşaat Harcının Ek Madde 6'da yer alan tarifesinde kayıtlı en az miktarların yarısı uygulanır.
Şu kadar ki 100 m2 ye kadar olan konut inşaatlarında söz konusu tarifede kayıtlı en az miktarlar uygulanır.

2 - 3/10/1984 tarihli ve 3048 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde - 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 19 uncu maddesinin istisna ve muaflıklar bölümüne ilave edilen 5 inci bent gereğince itiraz safhasında ve açılmış davalar, bu Kanunun yayımı tarihinde bütün neticeleri ile ortadan kalkar.

2464 SAYILI KANUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNDEKİ ORAN VE MİKTARLATRDA ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ

Değişiklik yapan Kararnamenin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Değişiklik Tarihi Numarası Tarihi Numarası Gören Madde
28/12/1983 83/7539 31/12/1983 18268 Ek madde 6
20/12/1985 85/10174 26/12/1985 18970 21
13/1/1988 88/12514 10/3/1988 19750 65, 74, 77, Ek madde 6,
7/1/1991 91/1365 8/2/1991 20780 21
3/5/1992 92/3278 5/9/1992 21336 15,21,56,60,65,74,77,
Ek madde 6,
Tebliğ 22 13/12/1996 22846 Mükerrer 44
" 23 16/12/1997 23202 Mük. Mükerrer 44
Tebliğ 24 1/12/1998 23540 Mük. Mükerrer 44

MÜKERRER YEDİNCİ BÖLÜM

Bina İnşaat Harcı

Konu, vergiyi doğuran olay :

Ek Madde 1 - (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)

 
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.
Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının dağiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.
İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.
Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.
Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

İstisnalar:

Ek Madde 2 - (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)


Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.
a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,
b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,
c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı,
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,
e) Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,
f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,
g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,
h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan,yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vukubulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,
i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,
j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olupda İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.
Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.

Mükellef:


Ek Madde 3 -
(Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)


Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder.
İnşaata ruhsatsız başlanılmasından mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanlardır.
Binanın kullanış tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir.

Matrah:


Ek Madde 4 -
(Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)


Bina İnşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat sahasının yüzölçümleridir.
Konut inşatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı,müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat
dahil edilir.
İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahildir.
Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır.

Harcın ödenmesi ve yeri:


Ek Madde 5 -
(Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)


Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenir.
İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.

Tarife:


Ek Madde 6 -
(Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)


Bina inşaat harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır. (1)
1. Konut İnşaatı:
Beton, demir, kagir, Ahşap ve
yarı kagir yapılarda diğer yapılarda
m2 başına m2 başına
En az En çok En az En çok
İnşaat Alanı (TL.) (TL.)
--------------------------------- ------------------------ ---------------------------
A) 100 m2 ye kadar 10 - 30 10 - 30
(100 - 300) 100 - 300)
B) 101 - 120 m2 200 - 600 100 - 300
(2000 - 6000) (1000 - 3000)
C) 121 - 150 m2 500 - 1500 200 - 600
(5000 - 15000) (2000 - 6000)
D) 151 - 200 m2 1000 - 3000 400 - 1200
(10000 - 30000) (4000 - 12000)

E) 200 m2 den yukarı 1500 - 4500 600 - 1800
(15000 - 45000) (6000 - 18000)

2. İşyeri İnşaatı:
Beton, demir, kagir, Ahşap ve
yarı kagir yapılarda diğer yapılarda
m2 başına m2 başına
En az En çok En az En çok
İnşaat Alanı (TL.) (TL.)
-------------------------------- ---------------------------- -------------------------
A) 25 m2 ye kadar 80 - 240 50 - 150
(800 - 2400) (500 - 1500)
B) 26 - 50 m2 150 - 450 80 - 240
(1500 - 4500) (800 - 2400)
C) 51 - 100 m2 300 - 900 150 - 450
(3000 - 9000) (1500 - 4500)
D) 100 m2 den yukarı 600 - 1800 300 - 900
(6000 - 18000) (3000 - 9000)
---------------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç, miktarları, 4/12/1985 tarihlive3239sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmış olup,yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi le ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.'ye bakınız.

Geçici hükümler:


Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında vergi ve harç tarifelerinde yazılı en az miktarlar uygulanır.

Geçici Madde 4 - (Ek: 18/5/1987 - 3365/3 md.)
1986 takvim yılına ait olup 1987 yılında tarh edilen ve tahakkuk eden meslek vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar red ve iade olunur.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Meslek Vergisinin konusuna giren bir işle iştigal edenler, vergileme ile ilgili bilgileri ihtiva eden şekil ve muhteviyatı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tesbit ve tayin edilecek bir beyannameyi 1 Eylül 1981 tarihine kadar ilgili belediyeye vermeye mecburdurlar. Bu beyannameler üzerine 1982 yılında tarh ve tahakkuk ettirilecek vergiler için tahakkuk fişi esası uygulanır.

2464 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan --------------------------------------------------
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
---------------------------------------- -------------- ------------ ---------------
1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat
Vergisine İlişkin hükümleri ile ek ve değişik-
likleri,2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin
(e) bendi ile 84 üncü maddesinin ikinci fıkra-
sının (e) bendi 21/1/1982 2589 5

26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 23 - 28
inci maddeleri ile 96 ncı maddesinin (A) bendinin
birinci fıkrası 7/11/1984 3074 8

45-51 inci maddeleri 4/12/1985 3239 142

2464 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
--------- ------------------------------------------------------------ ---------------
2589 - 1/2/1982
3048 - 6/10/1984
3074 - 1/12/1984
3239 - 1/1/1986
3365 - 1/1/1987 tarihinden
geçerli olmak üzere
26/5/1987

3914 - 24/7/1993
tarihini izleyen
aybaşında
4369 ........80 inci maddesi 29/7/1998
4444 9 uncu maddesi 1/1/2000

BİRİNCİ KISIM


Belediye Vergileri

BİRİNCİ BÖLÜM


Meslek Vergisi

Madde 1-11 -
(Mülga: 18/5/1987-3365/1 md.)

İKİNCİ BÖLÜM


İLAN VE REKLAM VERGİSİ

KONU :


MADDE 12 -
Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

MÜKELLEF VE SORUMLU :

 
MADDE 13 -
İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.

İSTİSNA VE MUAFLIKLAR :


MADDE 14 -
Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz:

1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,
2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,
4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,
5. Gerçek veya tüzelkişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)
6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin,köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta -Telgraf - Telefon ve TC Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,
7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,
8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından
Türkiye`deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap,
broşür, katalog ve dergiler,
9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,
10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.

Tarife ve nispet:


Madde 15 -
İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır.(1)
Verginin miktarı (TL.)
En az En çok
------------ ------------
1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve
serbest meslek erbabınca çeşitli
yerlere asılan ve takılan her çeşit
levha, yazı ve resim gibi sabit bütün
ilan ve reklamların beher metrekaresinden
yıllık olarak: 5.000 (50.000) 25.000 (250.000)
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına
konulan ilan ve reklamların beher metrekare-
sinden yıllık olarak: 2.000 (20.000) 10.000 (100.000)
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine
gerilen, binaların cephe ve yanlarına
asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla
yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamla-
rın metrekaresinden haftalık olarak: 500 (5000) 2.500 (25.000)
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlar-
dan her metrekare için yıllık olarak : 7.500 (75.000) 37.500 (375.000)
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,
katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
veya benzerlerinin her biri için : 1 (10) 25 (250)
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak
çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden: 5 (50) 125 (1250)

Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.
b) Herhangibir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır,
d) Vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3 üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta
kesirleri de tam hafta sayılır.
e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.

------------------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok vergi miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 Sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.

VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ :


MADDE 16 -
Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini apanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20`nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin
1,2,3,4,5 ve 6`ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı,dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.

İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4`üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde,iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili belediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


EĞLENCE VERGİSİ

KONU :


MADDE 17 -
Bu Kanunun 21`inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.

MÜKELLEF :


MADDE 18 -
Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.

İSTİSNA VE MUAFLIKLAR :


MADDE 19 -
Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz :

1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören,şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler,

2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile
tertip edilen eğlenceler ve konserler,

3. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler,

4. Spor - Toto oynanması,
5. (Ek: 03.10.1984-3048 s. Yasa, m.1) Bira, alkollü içki içilmeyen,satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.

MATRAH :


MADDE 20 -
Verginin matrahı :

1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.)

2. Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat.

3. (Değişik: 03.10.1984-3048 s. Yasa, m.2) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing,bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre
çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.

NİSPET VE MİKTAR :


MADDE 21 -
Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet ve miktarlarda alınır.

Verginin nispeti %
________________

I- Biletle girilen yerlerde :
1. Yerli film östermelerinden (1) 20 (10)
2. Yabancı film göstermelerinden (1) 50 (10)
3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz,kukla ve ortaoyunundan (2) 5 (0)
4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden 10
5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden 20

II - Müşterek bahislerde : 20

III - Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük (3)
1.000 (10.000) - 20.000 (200.000)
---------------------------
(1) Bu altbentlere Kanunla getirilmiş olan miktar aynen bırakılmış; 9/12/1997 tarih ve 97/10349 sayılı Kararname ile 16/12/1997 tarihinden geçerli olarak tesbit edilen miktarlar ise,metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için Bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.
(2) Bu alt bentte Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; 7/1/1991tarih ve 91/1365 sayılı Kararname ile 1/1/1991 tarihinden geçerli olarak tesbit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız,
(3) Bu maddedeki en az ve en çok vergi miktarları,4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış,daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup,yeni
miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.

VERGİNİN ÖDENMESİ :


MADDE 22 -
1.Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir.

Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle İl Özel İdareleri ve Köyler tarafından yürütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye
ödenir.

2. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20`nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede ödenir.

3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eten ayın 20`nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Akaryakıt Tüketim Vergisi

Madde 23-28 -
(Mülga: 7/11/1984-3074/8 md.)

BEŞİNCİ BÜLÜM


ÇEŞİTLİ VERGİLER

1. HABERLEŞME VERGİSİ :

KONU :


MADDE 29 -
(Değişik: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.119) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

MÜKELLEF :


MADDE 30 -
Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresidir.

MATRAH :


MADDE 31 -
Haberleşme Vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.

Nispet:

Madde 32 -

(Değişik birinci cümle: 12/1/1989 - 3517/5 md.) Haberleşme vergisinin nispeti yüzde 1'dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili
ve data ücretinden vergi alınmaz.

BEYAN VE ÖDEME :


MADDE 33 -
Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde tediye edilir.

Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tayin ve tespit olunur.


2. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ :

KONU :


MADDE 34 -
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

MÜKELLEF VE SORUMLU :


MADDE 35 -
Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.

İSTİSNALAR :


MADDE 36 -
Aşağıdaki yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve havagazı vergiden müstesnadır.

1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik,sağlık ocağı ve merkezleri ehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, prevantoryum gibi
sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları, koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara
bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

2. Dini hizmetlerin ifasına ahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit,kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde,mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda,

4. Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde.

MATRAH :


MADDE 37 -
Verginin matrahı, tüketilen elektrik ve havagazının satış bedelidir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.

NİSPET :


MADDE 38 -
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispetlerde alınır.

a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1,

b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5,

c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5.

BEYAN VE ÖDEME :


MADDE 39 -
Elektrik ve havagazını dağıtan kuruluşlar, tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takibeden ayın 20`nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.
Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müstesnadır.

G.Teb.: 3 9

3. YANGIN SİGORTASI VERGİSİ :

KONU :


MADDE 40 -
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler;Yangın Sigortası Vergisine tabidir.

MÜKELLEF :


MADDE 41 -
Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftir.

MATRAH :


MADDE 42 -
Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta muameleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır.

Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta muamelelerine ait primleri, iptalin vukubulduğu döneme ait matrahtan indirebilirler.

NİSPET :


MADDE 43 -
Yangın Sigortası Vergisinin nispeti yüzde 10`dur.

BEYAN VE ÖDEME :


MADDE 44 -
Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20`nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.

Beyannamelerin şekil ve muhtevası Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.

4. ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ: (1)

MÜKERRER MADDE 44 -
(Ek: 15.07.1993/3914 s. Yasa, m.1 - R.G.: 24.07.1993/21647 - Yürürlük: 01.08.1993) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.

Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine ve bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversitelere ait ve ünhasıran bunların hizmetlerinde kullanılan binalar ile dini hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, Kızılay Genel Merkezi, şubeleri ve kampları, karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, merkezi Türkiye`de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye`deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemilatı bu verginin kapsamına dahil değildir.Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malikleri veya malik gibi tasarruf edenleridir.

Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için aşağıdaki - tarifeye göre aylık olarak hesaplanır.

Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl
yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde, 1 000 liraya kadar olan tutarlar atılır.
Bakanlar Kurulu; bu tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 000'den az olan belediyelerde % 50'ye kadar indirmeye, bina grupları ve belediyeler itibarıyla ayrı ayrı % 100'e
kadar artırmaya yetkilidir.
Bakanlar Kurulu tarifede yer alan bina gruplarını tayin ve tespit eder.Ancak, konutlar yedinci gruba dahil edilir. Gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği, binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak belediye meclislerince belirlenir.
Katı atıklar için çevre temizlik vergisi,belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır.Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan koymaya mahsus mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir.
(Değişik birinci cümle: 11/8/1999 - 4444/9 md.) Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde iki eşit taksitte ödenir. Yeni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmiş ise yılın ikinci
yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim yılından itibaren başlar. (1)
Binaları kullanmak dolayısıyla mükellef olanların, adlarına tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilen vergiler, red ve iade edilmez.
Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalarda mükellefiyet bu durumların meydana geldiği tarihte sona erer.
Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da; katı atıklarla ilgili tarifede yer alan bina gruplarını topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenecek miktarda çevre
temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş
bulunan belediyelerde ise, atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir.
Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin % 10'u tahsilatı takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'na aktarılır. Bakanlar Kurulu Fon'a aktarılacak paya ilişkin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Süresinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir.
Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından tahsil edilen katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergilerinin % 20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere
büyükşehir belediyelerine tahsilatı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar aktarılır.
Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dışında kullanılamaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

-------------------------------------------------------------
(1) Bu fıkranın birinci cümlesi "Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflere her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde iki eşit taksitle ödenir", iken, 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

---------------------------------------------------------------------------
(1) Bu maddede yeralan bina gruplarının tespiti ve uygulama ile ilgili olarak 31/12/1993 tarih ve 21805 sayılı Mükerrer R.G.'de yayımlanan 9/12/1993 tarih ve 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na bakınız.
(2) Bu tabloya Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış,Maliye Bakanlığı'nın 16/12/1999 tarih ve 23908 Resmi Gazete'de yayımlanan 26 seri No'lu tebliği ile 2000 yılı için geçerli olarak belirlenen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Sözkonusu tebliğ ile; Kalkınmada öncelikli belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde vergi miktarının % 50 indirimli uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

İKİNCİ KISIM


Belediye Harçları


BİRİNCİ BÖLÜM


Temizleme ve Aydınlatma Harcı


Madde 45-51 -
(Mülga: 4/12/1985 - 3239/142 md.)

İKİNCİ BÖLÜM


İŞGAL HARCI

KONU :


MADDE 52 -
Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal harcına tabidir:

1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,
2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,
3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç),
Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.

MÜKELLEF :


MADDE 53 -
İşgal Harcının, işgali harca tabi yerleri 52`nci maddede yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.

İSTİSNALAR :


MADDE 54 -
Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri İşgal Harcından
müstesnadır :

1. Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri,

2. İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgalleri.

MATRAH :


MADDE 55 -
İşgal Harcının matrahı 52`nci maddenin 1 ve 2`nci bentlerinde yazılı işgallerde, işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, 3`üncü bendinde yazılı işgallerde taşıt adedidir.

HARCIN TARİFESİ :


MADDE 56 -
(Maddedeki harç miktarları: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.118/B ile 10 katına çıkartılmıştır.) İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.(1)

1. 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde en az 50; (500); en çok 250; (2.500) lira
2. 52 nci maddenin 1 inci bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde:
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına: 100 - 500 - (1000 - 5000) TL.
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına: 300 - 1500 - (3000 - 15000) TL.
1 ve 2 numaralı bentlerdeki harçların hesabında, metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde, 6 saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır.
3. 52 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı işgallerde;
a) Her taşıttan beher saat için en az 30 (300); en çok 100 (1000) lira
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için en az 50 (500); en çok 150 (1500) lira
---------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı kanun ile (on) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne prantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.


HARCIN ÖDENMESİ :


MADDE 57 -
İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

KONU :


MADDE 58 -
Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

MÜKELLEF :


MADDE 59 -
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkişidir.

Madde 60 - Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yıl-
da 3.000 (30.000) liradan az, 120.000 (1.200.000) liradan çok olmamak üzere
belediye meclislerince tespit edilir. (1)
-------------------------------------------------------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup,
yeni miktarlar metne siyah puntolar ile yazılmıştır.

MÜKELLEFİYET DÖNEMİ VE HARCIN ÖDENMESİ :


MADDE 61 -
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi,çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye
inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir.

ADİ ORTAKLIKLARDA HARCIN MUHATABI :


MADDE 62 -
Adi ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan herbiri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KAYNAK SULARI HARCI

KONU :


MADDE 63 -
Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.

MÜKELLEF :
MADDE 64 -
Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler.

TARİFE :
MADDE 65 -
(Bu maddedeki miktarlar: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.118/D ile 2 katına çıkarılmıştır.) Kaynak suları harcı, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.(1)
Harcın Miktarı
Kap başına (Krş.)
-----------------------------
En az En çok
------------ ------------
1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan 50 (500) 150(1500)
Beher litrede (Krş.)
-------------------------------------
En az En çok
------------- ------------
5 litreye kadar olan kaplarda (5 litre dahil) 40 (400) 120 (1200)
25 litreye kadar olan kaplarda (25 litre dahil) 30 (300) 90 (900)
26 litreden büyük kaplarda 20 (200) 60 (600)

----------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.'ye bakınız.

HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 66 -
Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye
sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
TELLALLIK HARCI

KONU :
MADDE 67 -
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olArak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler
tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.

MÜKELLEF :
MADDE 68 -
Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler.

Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.

MATRAH :
MADDE 69 -
Tellallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.

NİSPET :
MADDE 70 -
Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2`dir. 500.000 lirayı aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1`dir.

HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 71 -
Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.

ALTINCI BÖLÜM
HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI

KONU :
MADDE 72 -
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.

(Ek: 3239 s. Yasa, m.120) 2678 sayılı kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.)

MÜKELLEF :
MADDE 73 -
Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.

TARİFE :
MADDE 74 -
(Bu maddedeki miktarlar: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.118/C ile 5 katına çıkarılmıştır.) Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır.(1)

Harcın miktarı (TL) En az En çok
___________________ _____ _______

Hayvanın cinsi :
Küçükbaş 200 (2.000) 600 (6.000)
Büyükbaş 500 (5.000) 1.500 (15.000)

-----------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç, miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni
miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.'ye bakınız.

HARCIN ÖDENMESİ :
MADDE 75 -
Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır

YEDİNCİ BÖLÜM
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

KONU :
MADDE 76 -
Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.

HARCIN TARİFESİ :
MADDE 77 -
(Bu maddedeki miktarlar: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.118/B ile 10 katına çıkarılmıştır.) Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır.(1)

Harcın miktarı (1) TL En az En çok
___________________ _______ _______

a) Tartı ağırlıklarının herbirinden 100 (1.000) 300 (3.000)
b) Uzunluk ölçülerinin herbirinden 100 (1.000) 300 (3.000)
c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin herbirinden 200 (2.000) 600 (6.000)
d) El terazilerinden 500 (5.000) 1.500 (15.000)
e) Normal masa terazilerinden 750 (7.500) 2.250 (22.500)
f) Otomatik (İbreli) terazilerden 750 (7.500) 2.250 (22.500)
g) Kantar ve basküllerden 2.500 (25.000) 7.500 (75.000)

-----------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanun ile (on) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 Sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.'ye bakınız.

HARCIN ÖDEME ŞEKLİ :
MADDE 78 -
Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HARÇLAR

KAYIT VE SURET HARCI :
MADDE 79 -
Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita, plan ve krokilerin suretleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir.

İmar ile ilgili harçlar:
Madde 80 -
İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.
a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri "Parselasyon Harcına" (teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere),
b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları "İfraz ve Tevhit Harcına",
c) Proje tasdik işlemleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına",
d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi "Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına",
e) (Mülga: 21/1/1982 - 2589/5 md.)
f) Yapı kullanma izni verilmesi işleri "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir.
(Değişik: 18/5/1987 - 3365/2 md.) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.
Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.(1)
-------------------------------------------
(1) Bu maddenin son fıkrası, 18/5/1987 tarih ve 3365 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler (2) fıkra halinde düzenlenmiştir.

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI :
MADDE 81 -
Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir.

MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI :
MADDE 82 -
Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup bu Kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler "Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına" tabidir.

SAĞLIK BELGESİ HARCI :
MADDE 83 -
Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu türbelgeler ile bunların belli aralıklarla enilenmeleri "Sağlık Belgesi Harcına" tabidir.


ÇEŞİTLİ HARÇLARA AİT TARİFELER :
MADDE 84 -
Bu bölümde yazılı çeşitli harçlar aşağıdaki tarifeye göre alınır.(1)
Harcın miktarı (TL)
__________________
En az En çok
_______ _______
1. Kayıt ve suret harçları :

a) Her sayfa başına 50 (500) 150 (1.500)
b) Harita, plan ve krokilerin beher
metrekaresinden 800 (8.000) 2.400 (24.000)

2. İmarla ilgili harçlar (Ticaret
ve konut bölgeleri için ayrı ayrı):
a) İlk parselasyon harcı (Beher
metrekare için) 10 (100) 30 (300)
b) İfraz ve tevhid harcı (Beher
metrekare için) 10 (100) 30 (300)
c) Plan ve proje tasdik harcı
(Beher inşaat metrekaresi için) 10 (100) 30 (300)
d) Zemin açma izni ve toprak
harfiyatı harcı

I. Toprak (Beher metreküp için) 30 (300) 90 (900)

II. Kanal (Beher metrekare için) 100 (1.000) 300 (3.000)

e) (21.2.1982-2589 s.Yasa m.5 ile
kaldırılmıştır)
f) Yapı kullanma izni harcı (Beher
inşaat metrekaresi için) 10 (100) 30 (300)

3. İşyeri açma izni harcı :
(Beher metrekare için işin mahiyetine göre) 20 (200) 200 (2.000)
Ancak bu miktar hiç bir suretle beşbin
metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz.

4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı : 1.000 (10.000) 3.000 (30.000)

5. Sağlık belgesi harcı : 200 (2.000) 600 (6.000)

6. (Ek bent: 22.07.1998-4369 s. Yasa, m.80; Mülga: 11.08.1999 - 4444 md.)
-------------------------------------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç, miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992 tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.'ye bakınız.

ÇEŞİTLİ HARÇLARIN UYGULAMA ESASLARI VE ÖDENMESİ
MADDE 85 -
Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir.

Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
HARCAMALARA KATILMA PAYLARI

YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI :
MADDE 86 -
Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında
bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma payı alınır:

a) Yeni yol açılması ;

b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi ;

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi.

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.
İki veya daha fazla yol kenarinda bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, iğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI :
MADDE 87 -
Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki
şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan
gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
alınır:

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yıla ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.

SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI :
MADDE 88 -
Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır :

a) Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması,

b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.

Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında,bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.

PAYLARIN HESAPLANMASI :
MADDE 89 -
(Değişik: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.121) a) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgilileriden yüzde yirmibeş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.

Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir.

Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2`sini geçemez.

Katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma paylarının yarısının önceden belediyelere ödenmesi gerekir.

b) Belediyelerin (3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde hizmeti veren belediyelerin) görüşü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2`ye (peşin ödemede 1/3`e) kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma yapmaya, payların ödenecek miktarını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı olmak üzere İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı
sonuçlarını da dikkate almak suretiyle ve belediyeler itibariyle tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

PAYLARIN TAHAKKUK ŞEKLİ :
MADDE 90 -
Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri ile Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89`uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, ibadet yerleri hakkında
harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz.

TAHAKKUK ZAMANI :
MADDE 91 -
Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır.

(Ek hüküm: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.122) Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.

PAYLARIN İLANI :
MADDE 92 -
Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde hesaplanan paylar, mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak
itibariyle düzenlenecek tahakkuk cetvellernin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması suretiyle ilan olunur.

Katılma payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.

TAHSİL ŞEKLİ :
MADDE 93 -
(Değişik 1. fıkra: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.123) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92`inci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren
iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar
uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler.

Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.

Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi
haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.

YÖNETMELİKTE TESPİT OLUNACAK HUSUSLAR :
MADDE 94 -
Harcamalara Katılma Paylarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BELEDİYELERİN GRUPLARA AYRILMASI :
MADDE 95 -
Belediyeler, nüfusları ile ekonomik ve sosyal gelişme durumlarına göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca beş gruba ayrılır ve Resmi Gazete`de ilan olunur.
Bu şekilde ayrılacak belediye grupları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren her üç yılda bir yukarıdaki usule göre gözden geçirilerek yenilenir.

VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN TESPİTİ :
MADDE 96 -
A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen aşağıda yazılı vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit eder.(1)

1. (Mülga: 07.11.1984-3074/8 md.)
2. Kaynak Suları Harcı ,
3. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı,
4. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı,
5. Kayıt ve Suret Harcı,
6. İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçları, (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı)
7. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı,
8. Sağlık Belgesi Harcı,
9. (Ek: 21.01.1982-2589 s. Yasa, m.2) Bina İnşaat Harcı.

B) Yukarıda sayılanlar dışındaki vergi ve harçların maktu tarifeleri; bu Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar gözönünde
tutularak belediye meclislerince tespit olunur.

C) (Ek: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.124) Bakanlar Kurulu bu Kanunda yer alan maktu vergi ve harçların en az ve en çok miktarlarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili tarifelerde yer alan
en az ve en çok hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı hadlerden az ve bu hadlerin on katından çok olmamak üzere yeni hadler tespit etmeye ve 21`inci maddede yazılı Eğlence Vergisi ispetlerini birlikte veya ayrı ayrı bir katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.
------------------
(1) Bakanlar Kurulunun bu konudaki 83/7539 sayılı Kararı için 31/12/1983 tarih ve 18268 sayılı, 88/12514 sayılı Kararı için de, 10/3/1988 tarih ve 19750 sayılı Resmi Gazetelere bakınız.

Ücrete tabi işler:
Madde 97 -
(Değişik: 4/12/1985 - 3239/125 md.)
Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...) (1) için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.
(İkinci fıkra iptal: An. Mah. nin 31/3/1987 tarih ve E: 86/20, K.: 87/9 sayılı kararı ile)
----------------------
(1) Bu kısımda yer alan ".... ve belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer altı sularından kamu ve özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve sanayi suları..." şeklindeki ibare Anayasa Mahkemesinin 31/3/1987 tarih ve
E.86/20, K. 87/9 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.


Müze giriş ücretleri ile madenlerden belediyelere pay:
Mükerrer Madde 97 -
(Ek: 4/12/1985 - 3239/126 md.)
a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 40'ı belediye payı olarak ayrılır.(1)
Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirde Büyük Şehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir.
Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75'i İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır.
b) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten % 2 nispetinde belediye payı ayrılır.
Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında işletme tarafından ilgili belediyeye ödenir.
-------------------------------------------
(1) Bu fıkrada yer alan "müzelerin giriş ücretlerinin" % 40"ı ibaresi, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

USUL HÜKÜMLERİ :
MADDE 98 -
Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.

HARÇLARA İLİŞKİN MÜEYYİDELER :
MADDE 99 -
Gerekli harçları tamamen almadan iş gören görevliler, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

DİPLOMATİK MUAFİYETLER :
MADDE 100 -
Yabancı devletlerin Türkiye`de bulunan elçi, konsolos ve maslahatgüzarları (Fahri olanlar hariç) ile yabancı devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurları, bu Kanun hükümlerinden karşılıklı olmak şartı ile muaftırlar.

Bakanlar Kurulunca belli edilen uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yabancı devlet uyruğundaki memurları ve anlaşmalar gereğince diplomatik muafiyet tanınan personel de bu Kanun hükümlerinden muaftırlar.


NÜFUS MİKTARI :
MADDE 101 -
Bu Kanunda sözü edilen nüfus miktarları, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre tespit ve ilan edilen nüfusu ifade eder.


VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANMASI :
MADDE 102 - 213
sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere ;

1. Belediye Gelir Şube Müdürü, Gelir Şube Müdürü olmayan yerlerde Belediye Hesap İşleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebeci, Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.

2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler, Belediye Gelirleri Kanunu uygulaması yönünden Belediye Başkanı tarafından kullanılır.

SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR :
MADDE 103 -
1. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 4`üncü maddesinin (a) bendi ile belediye meclislerine verilmiş bulunan zam yetkisi, yüzde 10 oranında olmak üzere bu Kanunun yalnız
Meslek Vergisine ilişkin madde hükümlerine uygulanır.
2. Eğlence Vergisi hasılatının yüzde 10`u, bulunan yerlerde darülaceza ve benzeri kuruluşlar hissesi olarak ayrılıp belediyec sözü geçen müesseselere, yüzde 10`u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş
Derneği Teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verilir.

3. Bu Kanunda sağlanan gelirlerin yüzde 1`i kanunlarla tayin edilen veya belediyelerce tespit edilen sosyal amaçlı kuruluşlara veya hizmetlere tahsis edilir.

BU KANUNUN MÜCAVİR ALANLARDA UYGULANABİLMESİ :
MADDE 104 -
(Değişik 1. fıkra: 04.12.1985-3239 s. Yasa, m.127) Bu Kanundayer alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.

Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesi gerekli bulunan hizmetlerin kapsam ve niteliği İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.

G.Teb.: 2 14/3 11 12

KALDIRILAN HÜKÜMLER :
MADDE 105 -
1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ek ve değişiklikleri hakkındaki kanunlar,

2. 1324 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine ilişkin kanunların bu Kanun kapsamına alınan ilan ve reklamlara ait hükümleri,

3. 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyeler ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanunun belediyelerle ilgili 1`inci maddesi hükmü,

4. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun 4`üncü maddesinin (a) bendi dışındaki hükümleri,

5. 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun geçici 2`nci maddesi.
Yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:
Madde 106 -
Bu Kanunun;
a) (Değişik: 21/1/1982 - 2589/4 md.) Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila 51 inci madde hükümleri, Emlak Vergisi 1980 genel beyan dönemini izleyen ilk genel beyan döneminin rastladığı bütçe yılının başında,
b) Diğer hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :
MADDE 107 -
Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |