T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH0740001/46521 08/05/2000

KONU:Ç.T.V.
..................VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Çevre Temizlik Vergisi ödeme zamanlarının 4444 sayılı Kanunla Emlak Vergisinin ödeme zamanları olan, birinci taksitin Mart, Nisan, Mayıs ve ikinci taksitin Kasım ayına alınması nedeniyle mükellefiyette veya grup, derece ve binanın kullanış tarzında değişiklik meydana gelmesi halinde bildirimin hangi tarihte yapılacağı hususunda tereddüdün giderilmesi amacıyla Maliye Bakanlığından alınan 27.04.2000 tarih ve 19633 sayılı yazı aynen aşağıya alınmıştır.

“Bilindiği gibi, 444 sayılı kanunun 9.maddesiyle değişen 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44.maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükelleflerce her yıl, Emlak Vergisinin taksit sürelerinde ödenir. Maliye Bakanlığı farklı ödeme süreleri belirlemeye yetkilidir. Yeni binalarda bu verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının ilk altı ayında bitmiş ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim yılından itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Çevre Temizlik Vergisinin uygulanması ile ilgili olarak yayınlanan 14 Seri No.lu belediye Gelirleri Kanunu Genel tebliğinin “BİLDİRİM, TAHAKKUK VE ÖDEME” ile ilgili 8.maddesinin sekizinci fıkrasında da, “Yıl içinde, işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin faaliyet konusu ya da personel sayısında değişiklik olması, ayrıca yıl içinde mükellefin şahsında meydana gelen değişiklikler gibi grup ve derecelerde meydana gelebilecek değişikliklere ait bildirim, takip eden taksit ayı içinde verilir ve vergilendirmeye esas teşkil eder, taksit tutarı bu dönem içinde ödenir.” denilmektedir.

Bu hükümlere göre, yeni inşa edilmiş binalarda bu verginin ödeme mükellefiyeti, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmiş ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yarısından bitmiş ise ertesi takvim yılından itibaren başlayacaktır. Mükellefiyete ait bildirim de mükellefiyetin başladığı dönemin taksit ayı veya ayları içinde verilecektir.

Mevcut binalarda işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi, işyerinin faaliyet konusu ya da personel sayısında değişiklik olması, ayrıca yıl içinde mükellefin şahsında meydana gelen değişiklikler gibi grup ve derecelerde meydana gelecek değişikliklere ait bildirimler de aynı esaslar çerçevesinde verilecektir. Dolayısıyla bu değişiklikler, takvim yılının ilk yarısında meydana gelmiş ise yılın ikinci taksit süresi içinde, ilk taksit süresi içinde verilecek ve bu bildirimler üzerine tahakkuk edecek vergiler, bildirimlerin verildiği taksit süresi içinde ödenecektir.

ÖRNEK 1- Konut olarak kullanılan bir binayı 2000 yılının Şubat ayında kiralayarak oturmaya başlayan mükellef, çevre temizlik vergisine ilişkin bildirimi, yılın ikinci taksit süresi olan Kasım ayında vermek suretiyle ikinci taksit dönemine ait vergiyi ödemekle yükümlü tutulacaktır.

ÖRNEK 2- 2000 yılı Kasım ayı içinde çalıştırdığı personel sayısında meydana gelen değişiklik sonucu grup ve derecesi değişen mükellef, değişiklik nedeniyle vereceği çevre temizlik vergisi bildirimini, 2001 yılının birinci taksit süresi (Mart-Mayıs ayları) içinde verecek ve verginin birinci taksitini aynı süre içinde, ikinci taksitini ise 2001 yılının Kasım ayı içinde ödeyecektir.”

Bilgi edinilmesini ve konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.