İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

No: 3360 Tarihi: 13.03.1932
Resmi Gazete Sayı: 1414 Resmi Gazete Tarihi: 15.03.1932


(1) a- Bu Kanunun adı, 1675/1987 tarih ve 3360 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "İl Özel İdaresi Kanunu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
b-Bu Kanundaki karayolları trafiğiyle ilgili bilcümle hükümler, 11/5/1953 tarih ve 6085 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
c- Bu Kanunun seçimlerle ilgili ve 19/7/1963 tarih ve 306 sayılı Kanunla değiştirilen veya eklenen maddelerinin 18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı Kanuna aykırı hükümleri anılan Kanunun 37 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
d- 16/5/1987 tarih ve 3360 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu Kanuna eklenen Ek Madde 4 hükmü gereğince Kanunun çeşitli maddelerinde geçen deyimlerden;
İrade: Cumhurbaşkanının onayı,
Dahiliye Nezaret: İçişleri Bakanlığı,
Nafia Nezareti: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Nezaret: Bakanlık,
Encümeni Vilayat: İl Daimi Encümeni,
Meclisi Umumi: İl Genel Meclisi
Valii Vilayat ve Memurini Husisiyei Vilayat: Vali ve İl Özel İdare Personeli olarak değiştirilmiştir.


Ek Madde -
(Ek: 19/3/1969-1136/199 md.)
Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti il özel idaresi bütçesinden verilen müşavir ve avukatların takibettikleri dava ve işlerde, mahkeme ve icra daireleri tarafından müvekilleri il özel idaresi lehine avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen avukatlık ücretinin tahsil olunan kısmı, bu idarenin hukuk işleri müdürlüğü veya hukuk müşavirliğindeki personele, il genel meclisi tarafından tespit edilecek eesaslara göre ve 7244 sayılı Kanundaki hadlar dahilinde tevzi ve tediye olunur.


Ek Madde 1-
(Ek: 16/5/1987-3360/18 md.)
İl Özel İdaresinin yetki ve görev alanı içinde, kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevlere istinaden il genel meclisi ve il daimi encümenince alınan ve usulüne uygun olarak ilan edilen kararlar veya tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara il daimi encümenince beşbin liradan ellibin liraya kadar para cezası veya üç günden otuz güne kadar işyerinin kapatılması veya ticaret, sanat ve meslekten men cezası verilebilir. Fiilin tekrarı halinde her iki ceza birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya gerektiğinde muhafaza altına alınır. Eski hale getirilmesi icap eden
hususlarda il özel idaresince verilecek uygun süre içinde, mahzurun giderilmemesi halinde, iderece eski hale getirilir. Bu sebeple yapılan harcamalar ilgiliden tahsil olunur.
Ancak, vali ve kaymakamlar, cezayı gerektiren suçların işlendiğini bizzat gördüklerinde binbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar para cezası veya yedi güne kadar işyeri kapatma cezası veya ticaret, sanat ve meslekten men cezası verebilir.
Vali ve kaymakamlar tarafından verilen cezalar kesindir.
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ceza hükümleri ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır.


Ek Madde 2-
(Ek: 16/5/1987-3360/18 md.)
Vali ve kaymakamlarca verilen cezalar dışındaki ceza kararları, ilgililere usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz, evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Verilen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre il özel idarelerince tahsil olunur.


Ek Madde 3-
(Ek: 16/5/1987-3360/18 md.)
Görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idare organları veya bu organların, seçilmiş üyelerine Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu
muvakkat hükümleri uygulanır. Bu sebeple haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idare organları veya bu organların üyeleri, İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak
kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir.
Bu ahvalde meclis ve encümenin görevleri valilik makamı tarafından encümenin tabii üyeleri yerine kaim olmak üzere ve bu sayıda seçilecek il müdürleri marifetiyle yürütülür.
Ancak, soruşturma veya kovuşturma sonunda yetkili mercilerce;
1. Haklarında men'i muhakeme veya beraat kararı verilenler.
2. Üyelik sıfatlarının sona erdirilmesini gerektirmeyecek bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,
Haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri bu kararların kesinleşmesi üzerine derhal kaldırılır. Ayrıca kesilmiş ödenekleri kendilerine ödenir.


Ek Madde 4-
(Ek: 16/5/1987-3360/18 md.)
İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatının çeşitli maddelerinde geçen deyimlerden;
İrade : Cumhurbaşkanının onayı,
Dahiliye Nezareti : İçişleri Bakanlığı,
Nafia Nezareti : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Nezaret : Bakanlık,
Encümeni vilayet : İl Daimi Encümeni,
Meclisi Umumi : İl Genel Meclisi,
Vali Vilayet ve Memurini Hususiyei Vilayet : Vali ve İl Özel idare Personeli olarak değiştirilmiştir.


Ek Madde 5 -
(Ek 30/11/1999 - KHK - 585/1 md.)
İl Özel İdareleri; afetten doğan zararların giderilmesine yönelik olarak kendi sorumluluk alanlarında ve diğer illerde ilk yardım ve kurtarma ekipleri görevlendirebilir, barınma ihtiyacının karşılanması için çadır kentler kurabilir, geçici konutlar yaptırabilir, bu amaçla mühendislik ve danışmanlık hizmetleri satın alabilirler. Bu konularda yapılan işler, il genel meclisinin ilk olağan toplantısında görüşülür.


Geçici Madde 1-
(Ek: 25/9/1980-2304/1 md.)
Mevcut il genel meclisleri feshedilmiştir.


Geçici Madde 2-
(Ek: 25/9/1980-2304/1; Değişik: 24/5/1983-2830/3 md.)
Yeni il genel meclis üyeleri seçilinceye kadar il genel meclisleri ileil daimi encümenlerin görevleri valiler
tarafından il idare şube başkanları arasından seçilecek dört üyeden oluşan, vali başkanlığındaki bir kurul tarafından yürütülür. Bu kurul üyelerine 140 ıncı maddeye göre tespit edilen ödenek miktarının üçte biri kadar ödenek verilir.


Geçici Madde 3-
(Ek: 25/9/1980-2304/1 md.)
Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre kuruluşları ile genel meclisi ve il daimi encümenlerinden seçilmiş veya seçilecek üyelerin katılmasıyla mümkün olan meclis, komisyon ve kurullara gerekli üyeler geçici 2 nci maddede sözü geçen kurul tarafından görevlendirilir.

13/3/1329 TARİHLİ İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER
1- 16/5/1987 tarihli ve 3360 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
Geçici Madde 1- Bu Kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.
Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar eski tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 2- Bu Kanunda belirtilen yıllık programların ilki, Kanunun yayımını takibeden ilk bütçe ile birlikte hazırlanır.

Geçici Madde 3- Bu Kanunun İl Genel Meclislerinin toplantılarıyla ilgili hükümleri 1987 yılı için Temmuz ve Kasım ayı olarak uygulanır. 1987 yılı Temmuz Ayında toplanacak olan İl Genel Meclisi sadece 1988 yılı programını görüşüp karara bağlar.

Geçici Madde 4- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eksik olan il daimi encümeni üyeliklerine, dönembaşı yeni seçimlere kadar daha önce seçilmiş üyelerden en çok oy almış olanlar asıl üye olarak getirilir. Bunlar kalan süreyi tamamlar.

---------------
NOT:
a)Bu Kanundaki karayolları trafiğiyle ilgili bilcümle hükümler, 11/5/1953 tarih ve 6085 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
b)Bu Kanunun seçimlerle ilgili ve 19/7/1963 tarih ve 306 sayılı Kanunla değiştirilen veya eklenen maddelerinin 18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı Kanuna aykırı hükümleri anılan Kanunun 37
nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
c)16/5/1987 tarih ve 3360 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu kanuna eklenen Ek Madde 4 hükmü gereğince kanunun çeşitli maddelerinde geçen deyimlerden;
İrade....... :Cumhurbaşkanının onayı,
Dahiliye Nezaret :İçişleri Bakanlığı,
Nafia Nezareti :Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Nezaret :Bakanlık,
Encümeni vilayat:İl Daimi Encümeni,
Meclisi Umumi :İl Genel Meclisi,
Valii Vilayat ve Memurini Hususiyei Vilayat:Vali ve İl Özel İdare Personeli olarak değiştirilmiştir.

4109 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler Giriş Tarihi
--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------
4889 -------- 24/5/1946
5237 1, 4, 5, 9 Mad. ile 51 inci maddenin bu maddelerle ilgili hükümleri 1/1/1949
Diğer Hükümler 1/8/1948
163 -------- 1/2/1963
2464 Temizleme ve Aydınlatma harcı ile ilgili 45 ila 51 inci maddesi hükmü 1/3/1982
Diğer Hükümler 1/7/1981
4568 -------- 26/5/2000

BİRİNCİ KISIM
İdarei Umimiyet Vilayat
Madde 1 ila 74-
(Mülga: 18/4/1929-1426/69 md.)

İKİNCİ KISIM
İdarei Hususiyei Vilayat
BİRİNCİ FASIL
Vilayet
Madde 75-
Vilayet, emvali menkule ve gayrimenkuleye mutasarrıf ve işbu kanun ile muayyen ve mahdut vezaifi hususiye ile mükellef bir şahsı manevidir. Emvali hususiyei vilayet mahfuziyet ve masuniyet itibariyle emvali umumiyei devletten maduttur.

Madde 76- Vilayetin umur ve menafii hususiyesini tedvir ve muhafaza ve onu temsil ve tesis eden vesaiti idariye valii vilayet ile meclisi umumii vilayet ve encümeni vilayettir.

Madde 77-Vilayete mevdu bilcümle umur ve vezaifi hususiyede selahiyeti icraiye münhasıran valiye aittir.
Memurini hususiyei vilayetin vazifei memuriyetlerine müteallik suiharekattan dolayı muhakemeleri memurini devlet hakkındaki usul ve mukarrerata tabidir.

Vilayete Ait Hidematı Mahalliye
Madde 78-
Vilayete ait hidematı mahalliye berveçhiatidir.
1-Memaliki Osmaniyede devairi Devletçe görülecek lüzum üzerine küşat ve tesviyesi ve tamiri Nafia Nezaretine ait olan turuku umumiyeden maada vilayet dahiline münhasır olarak liva ve kaza ve nahiyeleri yekdiğerine rapteden turuk ve meabirin küşat ve inşasıyle tamiratı mütemadiyesi;
(Gerek turuku umumiyenin, gerek turukuhususiyei vilayetin şehir ve kasabalar dahiline tesadüf eden aksamanın inşa ve tamiri dahi nevine göre Nafia Nezaretine veya vilayete aittir.)
2-(Değişik: 3 Nisan 1330) Vilayet varidatı adiye ve fevkaladesinin müsaadesi derecesinde göl ve bataklıkların ıslah ve teybisi için ameliyatı lazıme icrası yahut bu ameliyatın şeraiti mahsusai nafia ile talibine ihalesi;
(Ameliyatı mezkureye ait evrakı fenniye Nafia Nezaretince tetkik ve iki ay zarfında aynen veya tadilen kabul ve tasdik edilecektir.)
3- (Değişik: 3 Nisan 1330) Şehir ve kasabalarda menafii belediyelere ait ve şeraiti Devletçe müttehaz kavaide muvafık olmak ve müddeti kırk seneyi tecavüz etmemek üzere hayvan, buhar ve elektrikle cerrolunur tramvaylar inşa ve elektrikle veya havagaziyle tenvirat icrası ve kudreti elektrikiye tevzii ve şürbe salih su isalesi için imtiyaz itası ve dahili vilayette otomobil ve otobüs ve omnibüs arabaları işletmek ve sanayii muhtelifeye ait fabrikalar tesis etmek için ruhsat itası;
(Müddeti kırk seneyi tecavüz eden bilumum imtiyazat ile kuvvei muharrikesi sukutu miyah ile istihsal olunacak cer ve tenviri elektrikiye müteallik imtiyazat Nafia Nezaretince ita olunur.)
4-Nümune ve tecrübe çiftlik ve tarlaları ve fidanlıklar ile çiftçilik mektepleri ve damılık hayvanatı ve alatı ziraiye depoları tesisi, mahsulatı ziraiye ve hayvanatı ehilye sergi ve müsabakaları küşat ve at yarışları icrasiyle mükafatı naktiye itası, mahsulatın cinsini ıslah etmek ve vilayetin iklimine muvafık mahsulatı cedide yetiştirmek için meccanen fidan ve tohum tevzi, merkezi ziraat olan mahallerde umumun istifade edebileceği hasat ve harman ve kalbur makineleri ve sair alatı ziraiye ihzariyle zuraa icarı, ziraat müzeleri ve zirai taavün şirketleri tesisi velhasıl terakkiyatı ziraiyeyi temin edecek her türlü hususatın tatbik ve icrası;
5- Orman yetiştirmeğe müstait mahallerde orman yetiştirilmesi ve yabani ağaçların aşılanarak müsmür hale ifrağı esbabının temini;
6- Vilayete mahsus yerli iktisat ve itibar sandıkları teşkili veya küşadına ruhsat itası;
7- Mevakii münasebede sanayi odaları ve sanayi mektepleri küşadı ve bunlarda ihtiyacatı mahalliyeye muvafık sanayiin talimi, sanayii mahalliye mahsulat ve mamulatının teşviki için müsabakalar ve sergiler küşadı ile mükafatı naktiye itası, sanayii mahalliyeye ait müzeler tesisi;
8- İcap eden mahallerde Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları tesisi ve sergiler küşadı ve pazar ve panayırlar ihdası velhasıl umuru ticaretin tevsi ve teshili ve serveti mahalliyenin teksiri için lazımgelen tedabirin ittihazı;
9- (Değişik:3 Nisan 1330) Tahsili iptidainin temini için umumi ve ledelhace seyyar mekatibi iptidaiye ve Darülmuallimini iptidailer ve amele ve fıkaraya mahsus gece mektepleri ve liva
idadileri tesis ve inşası ve bunların Maarifi Umumiye Kanununa tevfikan idare ve nezareti;
10- Vilayet dahilinde eytamhane, hastahane, bimarhane ve darülaceze gibi müessesatı hayriye ve sıhhiye tesisi;
11- Vilayete ait bilcümle emlak ve akar ve emvalin idaresi;
12-Vilayet menfaatine tesis olunacak müessesatı nafia ve hayriyenin idare ve nezareti.
13- (Ek:16/5/1987-3360/2 md) İl Özel İdaresi, mahalli müşterek nitelikte olan imar, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, çevre sağlığı ve koruması, eğitim ve spor, tarım, ağaçlandırma,
orman tesisi, ekonomi ve ticaret, haberleşme, kültür, turizmle ilgili görevler ve bu Kanun dışında çeşitli mevzuatla verilen görevleri imkanları ve tesbit edeceği öncelik sırasına göre
yürütür.(İkinci cümle iptal:An.Mah.'nin 22/6/1988 tarih ve E.87/18, K.:88/23 sayılı kararı ile.)
14- (Ek:16/5/1987-3360/2 md.) İl Özel İdaresi, İl'in mahalli hizmetlerini kalkınma planı ilke ve hedeflerine uygun olarak ve il'in imkan ve ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurarak yıllık
program hazırlamak ve uygulamakla görevlidir.
Yıllık programlar; genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ve diğer kaynaklardan mahalli idarelere aktarılacak ödenekler de dikkate alınmak suretiyle bakanlıklar, bölge ve il kuruluşları ile
koordineli bir şekilde hazırlanır.Sözkonusu programların il genel meclisince kabulünden sonra bakanlıklarca aktarılan ödeneklere ait olan kısmı ilgili bakanlığın aynen veya tadilen onayı ile
yürürlüğe girer. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ödeneği aktarılarak yürütülen işlerde onay makamı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır.
15- (Ek:16/5/1987-3360/2 md.) Genel, katma ve özel bütçeli idareler bu maddenin 13 üncü bendindeki esaslar dahilinde kendi bütçelerinde yer alan ödenekleri il özel idarelerine aktarırlar.
(Ek 2 ve 3 üncü fıkralar mülga:(16/5/1987-3360/2 md.)


Madde 79-
Vilayet bütçesi adi ve fevkalade bütçe namiyle iki kısma münkasemdir.

Madde 80- (Değişik:16/5/1987-3360/3 md.)
İl Özel İdaresinin gelirleri şunlardır:
1.Özel kanunlarla tanınmış vergi, resim ve harç gelirleri,
2.Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak paylar,
3.Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden aktarılacak ödenekler,
4.Her çeşit teşebbüs ve faaliyetler karşılığında sağlanacak gelirler,
5. Taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden doğacak gelirler,
6. 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre tahsil edilecek para cezaları ile diğer para cezaları,
7. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince verilecek inşaat ruhsatı ile yapı kullanma izninden alınacak harçlar,
8. Tahvil ve hisse senetlerinin faiz ve temettüleri ile bunların itfasından veya satışından elde edilecek gelirler ve bankadaki paraların faiz ve diğer gelirleri,
9. Hizmet karşılığında alınacak ücretler,
10. Her türlü bağışlar,
11. Milli park statüsünde bulunmayan, doğal güzellikleri taşıyan veya tarihi harebe niteliğinde olup Kültür ve Turizm Bakanlığınca ücretli girişe tabi tutulmayan yöreler için valilerin teklifi
Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile alınacak giriş-gezi ücretleri,
12. Diğer gelirler,
Bu suretle temin edilen gelirlerin mevduat olarak yatıralacağı kamu banka veya bankaları, Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.
Başka kurumlarca tahsil edilen kanuni paylar veya vergi gelirleri paylarından özel idarelere düşen kısım tahsil edildikleri ayı takip eden ayın sonuna kadar özel idareler adına
yatırılır.Yatırmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.


Madde 81-(
Değişik: 3 Nisan 1330) Vilâyet fevkalâde bütçesinin varidat kısmını teşkil eden mevat şunlardır:
1-Adi bütçenin fazlai varidatı;
2-İstikraz hasılatı;
3-Masarifi fevkalâdeye mahsus olmak ve nisbeti Muvazenei Umumiye Kanuniyle tâyin olunmak üzere vilâyet meclisi umumisince bilâ vasıta tekalifi umumiye üzerine muvakkaten ilâve ve tarholunacak küsuratı munzamei fevkalâde;
4-Masarifi fevkalâdeye mahsus olarak ledelicap umumi bütçenin ianeten tahsis edeceği mebaliğ.


Madde 82-
(değişik: 16/5/1987-3360/4 md.)
İl özel idaresinin giderleri şunlardır:
1.Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen mahalli görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
2.Yönetim ve personel giderleri,
3.İl genel meclisi il daimi encümeni başkan ve üyelerinin ödenekleri ve yollukları ile diğer görevlilerin yollukları,
4.Özel kanun, karar, ilam ve sözleşmelere dayanan harcamalar, paylar, ödemeler ve borçlar,
5.Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve teşebbüslere yapılacak yardımlar ve özel idare teşebbüslerine verilecek sermayeler ile özel idarenin katılmayı uygun bulduğu, şirket, kooperatif, birlik, kamu yararına hizmet yapan dernekler ve berzeri ortaklığa katılma payları ve yardımlar,
6.Özel idare gelirlerinin tahsil giderleri,
7.özel idare mallarının vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,
8.İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle esas ve usulleri belirlenecek temsil, ağırlama ve tören giderleri,
9.1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi gereğince kesinleşmiş öz gelirlerin binde biri nispetinde konulacak ve mahkeme kararına dayanan belge karşılığı olarak barolara yapılacak yardım giderleri,
10.3194 sayılı İmar Kanunu ile valiliklere verilen görevlerin ifası için yapılan harcamalar,
11.Özel idare hizmetleri ile ilgili diğer giderler.


Madde 83-
Fevkalade bütçenin masarif kısmı hidematı vilâyete ait her türlü inşaat ve tesisatı cedide masarifinden ve âdi bütçeye taalluk eden masarifi daime haricinde vukubulacak ârızî ve muvakkat masariften teşekkül eder.


Madde 84 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/5 mad.)
İl özel idaresi bütçesi, genel bütçe mali yılına paralel ve İçişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca birlikte düzenlenmiş formüle uygun olarak hazırlanır.
İl özel idaresi bütçesinin hazırlanması, il daimi encümenince incelenmesi, il genel meclisinde görüşülmesi ve kabulüne dair usul, esas ve süreler İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.


Madde 85 -
Vilâyet bütçeleri için devrei hesabiye tam on iki aydan ve mahsup muamelesi müddeti iki aydan ibarettir. Bir senenin bütçesinden müdevver mebaliğ ertesi sene bütçesinde ait bulunduğu fasla ilave olunur.


Madde 86 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/6 md.)
İl genel meclisince görüşülüp kabul edilen bütçe o yıla ait program da eklenerek, vali tarafından toplantının sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Bütçe işleri Bakanlığınca 30 gün içinde onaylanır. Bu süre içerisinde onaylanmayan bütçe kendiliğinden onaylanmış sayılır.
İçişleri Bakanlığı;
1.Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyimleri düzeltmeye,
2.İl özel idaresinin tahsile yetkili olduğu halde bütçeye konmamış gelirlerini koymaya ve noksan konulanları kanuni hadde çıkarmaya,
3.İl özel idaresinin tahsile yetkili olmadığı gelirleri tahakkuk etmemiş taşınır ve taşınmaz malların satış gelirleriyle gerçekleşmemiş borçlanma gelirlerini çıkarmaya, kanuni yetki ve tarife üstündeki gelir tahminlerini kanuni hadde indirmeye,
4.Yapılması il özel idaresi görevlerinden olmayan hizmetler için konulmuş ödenekleri çıkarmaya,
5.Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken konulmamış ödenekleri koymaya veya kanuni hadde indirmeye,
6.Kesinleşmiş ilam, istikraz, tahvil kredi, anlaşma ve sözleşme hükümlerine göre anapara ve faiz ödemelerini karşılamaya yetecek kadar ödenek koymaya, mevcutları bu amaçla yeteri kadar artırmaya,
Yetkilidir.
Bu sebepler dışında İçişleri Bakanlığınca bütçeade değişiklik yapılamaz.Valii vilâyet ve memurini hususiyei vilâyet
Madde 87 -
(Değişik: 16/5/1987 - 3360/7 md.)
Vali il özel idaresinin görevlerini, özel idare müdürlüğü ve merkezi idarenin ildeki teşkilatları vasıtasıyla yürütür.
(İkinci fıkra iptal: An. Mah.’nin 22/6/1988 tarih ve E.: 87/18, K. 88/23 sayılı kararı ile)


Madde 88 -
Vali, her sene meclisi umumii vilâyetin in'ikadından evvel vilâyet bütçesini tanzim ettirip lıcelittetkik evvela encümeni vilayete badehu vilayet meclisi umumisine tevdi eder.


Madde 89 -
Vali, bütçede murakkam olan varidat ve masarifatın istilzam edeceği mukavelfât projelerini ihzar ile yüz kırk dördüncü maddenin üçüncü fıkrası mucibince encümeni vilâtyette tetkik ettirdikten sonra müzayedat ve münakasatın ihalesini icra ve mukavelât senedatını teati eder.


Madde 90 -
Vali, bütçesinin amiri itasıdır. Meclisi umumii vilayet tarafından tasdik olunan bütçe mucibince her ay vukubulan sarfiyat cetvelini evrakı müsbitesiyle birlikte encümeni vilayete tevdi eder.Madde 91 -
Vali, her sene senei sabıkanın hesabı kat'isini tanzim ile encümeni vilâyette tetkik ettirdikten sonra berayı tasdik meclisi umumiye tevdi eder.


Madde 92 -
Vali, meclisi umumi kararı ile vilâyet namına akar iştira ve beyi ve mübadele ve bu akaratın tarzı idaresini tayin ve bunlardan bir veya bir kaçını mektep ve hastahane gibi hidematı umumiyeye tahsis eder.


Madde 93 -
Vali, vilâyet menfaatına vukubulan hibe ve vasiyetleri meclisi umumi karariyle kabul eder.


Madde 94 -
Vali, vilâyete tefrik edilen mevat hakkında mehakim ve devairi resmiyede bizzat müddei ve müddeialeyh sıfatiyle muhakeme ve murafaaya ve kafei turuku kanuniyeye müracaata ve bu vezaifi münasip göreceği zevata mahtum vekâletname ile tamimen ve tahsisen tevdie mezundur.


Madde 95 -
Vali, seyrisefaine ve nakli eşyaya müsait olan enhardan kemiyeti nehrin seyrüsefere olan hizmetini tağyir etmediği memurini Nafia tarafından tasdik olunmak şartiyle makineler vasıtasiyle su alınmasına meclisi umumi karariyle ruhsat itasına mezundur.
(Bu türlü enhar üzerinde nehrin seviyesini tenzil ve seyrisefain hizmetini tatil veya işkal edecek tesisat hükümeti merkeziyenin müsaadesine vabestedir.)


Madde 96 -
İnhisar tazammun etmemek şartiyle enhar kenarlarında seyrisefain hizmetine mahsus olarak iskeleler inşasına ruhsat itası ve bu iskelelerin şeraiti istimalinin ve tarifelerinin tayini meclisi umumi kararışle valiye aittir.


Madde 97 -
Vilayet maarif müdür veya müfettişlerinin inzimamı reyi ile nizamnamei mahsusuna tevfikan mekatibi hususiye küşadına ruhsat vermek ve Maarif müfettişi vesatetiyle bu mektepleri tahtı nezarette bulundurmak emri maarifte valilerin hukuk ve vezaifi cümlesindendir.


Madde 98 -
Vali maiyetinde maaşat ve masarifatı vilayetin varidatı hususiyesinden tesviye edilmek üzere mükellef ve mes'ul bir müdürün tahtı idaresinde bir vilâyet muhasebei hususiye kalemi bulunur.


Madde 99 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/8 md.)
İl özel idare müdürü; il özel idaresinin validen sonra en üst düzeyde yetkili ve görevli memuru olup, il özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden, valiye karşı sorumludur.
İl özel idare müdürünün görevleri şunlardır:
1.Özel idare teşkilatını vali adına yönetmek,
2.İlin yıllık programı, bütçe tasarısı ve kesinhesabını hazırlamak,
3.Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve vali tarafından verilecek diğer işleri yapmak.


Madde 100 -
(değişik: 16/5/1987-3360/9 md.)
Kaymakamlar valinin vereceği özel idare hizmetlerini yaparlar. Kaymakamlar özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.
Yaptıkları bu hizmetler karşılığında kaymakamlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının, bütçe kannunlarında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını açmamak üzere her yıl İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek miktarda aylık ödeme yapılır.


Madde 101 -
(Birinci fıkra Mülga: 16/5/1987-3360/19 md.)
Masraf senetleri ve havalenameler vilâyet muhasebei hususiye kalemi müdürünün (sarfı lazım gelir) işaretini ve âmiri ita olan valinin imzasını muhtevi olmak icap eder.
Vilayet muhasebei hususiye muamelâtının suveri icraiyesi talimatı mahsusa ile izah olunmuştur.

(Ek fıkra Mülga: 16/5/1987-3360/19 md.)Madde 102 -
Vilâyetin vezaifi hususiyesiyle mükellef bilcümle memurların nasb ve azli valiye aittir.
(Son fıkra Mülga: 2/11/1336-62/1 md.)Madde 103 -
(Değişik: 19/7/1963-306/2 md.)
Her ilde bir il genel meclisi bulunur.
İl genel meclisleri üyeleri ilçeler adına seçilir.
Son nüfus sayımına göre: nüfusu:
25000 e kadar olan ilçelerden 1
25001 den 40 000 e kadar olan ilçelerden 2
40 001 den 55 000 e kadar olan ilçelerden 3
55 001 den 70 000 e kadar olan ilçelerden 4
Üye seçilir.
Bundan sonra her 25 000 nüfus için bir üye eklenir.
Her ilçeden il genel meclisine seçilecek üye miktarı ilçe seçim kurullarınca tesbit edilerek seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim yapılacağına dair ilandan sonraki 7 gün içinde ilan edilir.


Madde 104 -
(Mülga: 19/7/1963-306/3 md.)


Madde 105 -
(Değişik: 19/7/1963-306/2 md.)
il genel meclisine üye seçilebilmek için:
1.Türk vatandaşı olmak,
2.Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri il dahilinde ikamet etmek,
3.25 yaşını tamamlamış olmak,
4.Türkçe okuyup-yazma bilmek,
5.Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı Devlet hizmetlerinde bulunmamak,
6.Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemek,
7.Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak,
8.Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak.
9.Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
10.Halen il dahilinde özel idare hizmetleriyle ilgili bir iş için özel idare ile mukavele akdetmemiş veya taahhüt altına girmemiş veyahut bu gibi şahısların ortağı, kefili veya bu cihetlerden borçlu bulunmamış olmak, lazımdır.

Son fıkra Mülga: 14/4/1970-1252/3 md.)Madde 106 -
(Degişik:19/7/1963-306/2 md.)
Cumhuriyet Senatosu Üyeliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliği bir şahıs ühdesinde birleşemez.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi, milletvekili, belediye başkanı il genel meclisi üye seçildiği ve il genel meclisi seçimi sonucunun kendisine tebliği tarihinden itibaren 3 gün içinde tercih hakkını kullanmadığı takdirde il genel meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır.
Belediye meclisi üyesi il genel meclisine üye seçildiği ve seçim sonucunun kendisine tebliğinden başlamak üzere 3 gün zarfında tercih hakkını kullanmadığı takdirde il genel meclisi üyeliğini kabul etmiş sayılır.
Keza, il genel meclisinde üye iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, milletvekilliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine seçilenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılır.


Madde 107 -
Bir vilâyetin birkaç kazasında intihap olunan bir âza sekiz gün zarfında kazalardan bir tanesini tercihe mecburdur. Tercih etmediği takdirde en ziyade rey kazandığı kazanın âzası addolunur.


Madde 108 -
(Değişik: 11/6/1946-4928/1 md.)
İl Genel Meclislerinin süresi Eylül ayından başlamak üzere dört yıldır. Seçim dönemi bitmezden önce meclis feshedilir veya infisah ederse yeniden seçilecek meclis eski meclisin süresini tamamlar. Bir seçim dönemi içinde yeniden kurulmuş veya kurulacak olan illerin genel meclislerine ait süreler de diğer genel meclislerin süresiyle birlikte sona erer. Seçim dönemi sonunda seçimin yenilenmesine mikan görülmezse Bakanlar Kurulu karariyle süre bir yıl uzatılır. Bu takdirde, uzatılan süre gelecek meclisin döneminde geçmiş sayılır.


Madde 109 -
Meclisi umumi azası istifa eder veya cinayetle ve muhilli şeref ve haysiyet bir fiilden dolayı cünha ile mahkum olur veyahut meclisi umuminin bir senelik içtima müddetinin nısfından ziyade müddet bilâ mazereti meşrua meclise devam etmemiş bulunursa azalıktan sakıt olur.


Madde 110 -
(Değişik: 11/6/1946-4928/1 md.)
Üyelerden çekilen, ölen veya süresi bitmeden önce başka bir ile ikametgahını makleden veyahut üye olmak niteliğini kaybedenlerin yerlerine hangi ilceden seçilmeşlerse o ilcenin yedekleri, kazandıkları oy sırası ile, evvelki üyenin süresini bitirmek üzere getirilir. Yedek üyeler de Genel Meclise üye olarak alındıktan sonra üyelik açılırsa o ilcede, son Genel Meclis seçimi için hazırlanan defterler esas tutularak, yalnız açılan üyelik için yeniden seçim yapılır. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini doldurur.


Madde 111 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/10 md.)
İl genel meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftasında olağan olarak toplanır. Toplantı süreleri en çok 30'ar gündür.
Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.
Toplantı süresi sona erdiği halde konuların incelenmesi ve görüşülmesi neticelenmemiş ise il genel meclisi 10 günü geçmemek üzere toplantıyı uzatır ve sebeplerini İçişleri Bakanlığına bildirir.
Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün içinde il genel meclisi vali tarafından toplantıya çağrılır. İlk birleşimde başkanvekilleri ve katipler ile il daimi encümeni üyeleri seçimi yapılır. Bunların görevleri il genel meclisinin dönem başı toplantısına kadar devam eder.
İl genel meclisine vali başkanlık eder. İl genel meclisi; dönem başı toplantısının ilk birleşiminde üyeleri arasından gizli oyla birinci ve ikinci başkanvekili ile ikisi yedek olmak üzere dört katip seçer. Başkanlık divanı bir başkan ve iki katipten kurulur. Valinin bulunmadığı toplantılarda birinci başkanvekili, o da yoksa ikinci başkanvekili meclise başkanlık eder.
İl genel meclisi toplantılarının başlama ve bitiş tarihleri İçişleri Bakanlığına bildirilir.


Madde 112 -
Mülga:16/5/1987-3360/19 md.)


Madde 113 -
Mülga:16/5/1987-3360/19 md.)


Madde 114 -
Devletçe veya vilâyetçe lüzum görüldüğü zaman ve müddeti içtimaı tayin edilerek meclisi umumi sureti fevkaladede dahi içtimaa davet olunabilir. İşbu fevkalade içtimada tetkik olunacak mesail azalara davetnamelerle beraber tebliğ olunur. Ve bu içtimada mesaili muayyenei mezkureden başka bir şey müzakere olunamaz.


Madde 115 -
Meclis umumi azasının sülüsanı eshabı mucibe dermeyaniyle meclisi umuminin fevkalade olarak içtimaını validen talep ederlerse vali işbu talebi mütalaayı mahsusasiyle beraber Dahiliye Nezaretine iş'ar eder. Nezaretçe tensip edildiği takdirde maddei sabıkada muharrer şerait dairesinde meclisi umumi fevkalade olarak içtima ve icrayı müzakere eder.


Madde 116 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/11 md.)
İl genel meclisinin başkan ve üyelerine toplantıların devamı süresince her gün için 400 gösterge rakamının bütçe kanunlarında Devlet memurları maaşı için her yıl belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmamak üzere ödenek verilir.
Bu ödeneğin miktarı, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.


Madde 117 -
Vali meclisi umumiyi vakti muayyeninde küşat ve müddeti içtimaın nihayetinde hitamı müddetini beyan eder.


Madde 118 -
Mülga: 16/5/1987-3360/19 md.)


Madde 119 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/12 md.)
İl genel meclisinin çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.Madde 120 -
Meclisi umumii vilayet azayı mürettebesinin nısfından bir ziyadesi hazır bulunmadıkça müzakereye iptidar edemez. Meclisi umuminin mukarreratı azayı mevcudenin ekseriyeti mutlakasiyle ittihaz olunur. Bir mesele hakkında ekseriyeti mutlaka hasıl olmadığı halde o işin müzakeresi ertesi güne talik edilir. Yine ekseriyeti mutlaka hasıl olmaz ise ekseriyeti nisbiyeye itibar olunur. Tesavii aza vukuunda reisin bulunduğu taraf tercih olunur.


Madde 121 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/13 mad.)
il genel meclisi üyelerinden her biri oyunu bizzat kullanır. Bütçe görüşmelerinde ad okunmak suretiyle oy kullanılır.
İl genel meclisinde yapılacak seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim tutanakları hakkında gizli oylama yapılır. Gizli oylamalarda, oylarda eşitlik halindede oylama bir kez daha tekrarlanır, yine eşitlik olursa kuraya başvurulur. >


Madde 122 -
Meclisi umumi müzakeratının hulasası Vilayet Gazetesiyle neşrü ilan olunur.


Madde 123 -
Meclisi umumice müzakere olunacak mevat vali tarafından meclise tevdi olunur. Meclisi umumi azasından her biri dahi vilayete ait vezaif cümlesinden bulunan mevadda dair teklif dermeyanına selahiyettardır. İşbu teklif meclisçe ekseriyeti mutlaka ile kabul edilirse ruznameye ithal edilir.


Madde 124 -
Meclisi umumi siyasiyata dair müzakerat icra ve temenniyat izhar etmekten kat'iyen memnudur.


Madde 125 -
(Değişik: 19/7/1963-306/2 md.)
İl genel meclisi:
1-Kanunen belirli olan, olağan veya olağanüstü toplantılar haricinde toplanırsa,
2-Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa,
3-Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinir ve bu hal il genel meclisine ait işleri sekteye veya geciktirmeye uğratırsa,
4-Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulunursa,
Vali durumu gerekçesiyle birlikte derhal İçişleri Bakanlığına bildirmeğe mecburdur.
İçişleri Bakanlığının iş'arı üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunur ve bu gibi yerlerde yeniden seçim yapılır.
Yeni meclis, eski meclisin geri kalan süresini tamamlar.
İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair iş'ar ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının tehirini de talep eder.
Danıştay tarafından bu husus iki ay içinde incelenerek bir karara bağlanır.


Madde 126
- Meclisi umumi bütçenin tasdikinden evvel fesholunursa geçen senenin bütçesi meclisi umuminin içtimaı ile yeni bütçenin kabul ve tasdikına kadar mer'idir.


Madde 127 -
Meclisi umumii vilayetin muayyen olan zaman haricinde ve meclisi umumi dairesinin gayri mahalde içtimaı kat'iyyen memnu ve bu suretle biliçtima itthaz olunan mukarerat keenlemyekundur. Vali bu yolda vukubulan içtimaları derakap dağıtmak igçin lazımgelen tedabiri ittihaz eder.


Madde 128 -
Meclisi umumii vilayet, her içtimaı senevi iptidasında vali tarafından geçen sene içtimaında ittihaz olunan mukarreratın tatbikat ve icraatına dair meclise verilen ve bir sureti Dahiliye Nezaretine gönderilen izahname ile bu hususta encümeni vilayet tarafından tanzim edilecek mütalaanameyi kıraat ve müzakereye iptidar eder; icraatı vakıa hakkında vali tarafından verilen izahatı meclisi umumi sülüsanı ekseriyetle kafi görmezse müzakeratı aynen ihtiva edecek surette bir zabıtname tanzim ve Dahiliye Nezaretine takdim olunur.


Madde 129 -
Meclisi umumii vilayet, hususi bütçe layihasını madde bemadde ve bütçeye merbut cetvelleri fasıl fasıl tetkik ve lüzum gördüğü cihetlerini bittadil tasdik eder.
Şuabatı idarei vilayet rüesası hidematı hususiyei vilâyetten kendi dairelerine ait hususatın ve daireleri bütçelerinin hini müzakeresinde meclisi umumide hazır bulunarak izahatı lazimeyi ita ederler.


Madde 130 -
Meclisi umumii vilayet, kanunu mahsusunun tayin ettiği müsaade ve nisbet dahilinde küsuratı münzamei adiye ve fevkaladenin miktarını tayin eder.


Madde 131 -
Meclisi umumii vilayet, umuru nafia ve ihtiyacatı sıhhiye ve maarife sarfolunmak üzere bervechiatı şeraitine tevfikan akti istikraza da karar verebilir. Miktarı umumisi vilayet bütçesinde murakkam varidatı adiyenin bir seneliğinin sülüşünü tecavüz etmiyen istikrazlar valinin teklifi ve meclisi umumii vilayetin karariyle akdolunur.
Bu miktardan fazla ve mecmuu vilayet bütçesindeki varidatı adiyenin bir seneliğine muadil olarak aktine meclisi umuminin karariyle lüzum gösterilecek istikrazların iradeyi seniyeye iktiran etmesi lazımdır. Bir veya müteaddit istikraz hasılı bir senelik varidatı adiye miktarını tecavüz edecek olursa maddei kanuniye ile müsaade istihsali muktazidir.


Madde 132 -
(Değişik: 3 Nisan1330) Meclisi umumi, vilayet bütçesine dahil olan inşaat ve tamirat keşif planlarının ciheti fenniyesinden gayrı hussuatını ve encümeni viayetin bu baptaki raporlarını tetkik ile ittihazı murrerat eyler.


Madde 133 -
(değişik: 20/2/1930-1561/4 md.)
Meclisi umumiler gelecek sene bütçesiyle birlikte meclise verilen geçen sene hesabıkatisini ve bu bapta encümeni vilayetlerce tanzim olunacak mazbatayı tetkik ederek karar ittihaz eyler. Bu hesabıkatiler vali tarafından Dahiliye Vekaletine irsal ve tasdik olunmak üzere Divan Muhasebata teydi olunur.


Madde 134 -
Meclisi umumi hidematı mahalliyeye dahil bulunmıyan teşebbüsat hakkında beyanı temenniyat edebileceği gibi tekalif ve mürettebatı umumiyei emiriyenin sureti tevzi ve istihsalinde ve muamelatı sairede kavanin ve nizamatı mevzua ahkamına muhalif gördükleri ahalin tashih ve ıslahı zımmında mercii aidine müracaat ve tekalifi mezbure hasılat ve varidatının tezyidini mucip tedabir hakkında beyanı mütalaat edebilir.


Madde 135 -
Meclisi umumii vilayetçe ittihaz olunan mukarrerat valinin tasdikiyle kesbi kat'iyet eder. Vali mukarreratı müttehaza aleyhinde zabıtname tarihinden itibaren yirmi gün zarfında hakkı itiraza maliktir. İtiraz vukuunda mesele Şurayı Devlette tetkik olunur. Şurayı Devlet evrakın tarihi tevdiinden itiaren iki ay zarfında bir karar itasına mecburdur.

Encümeni Vilayet :
Madde 136 -
(Değişik: 16/51987-3360/14 md.)
İl genel meclisi, her dönem başı toplantısında üyeleri arasından gizli oyla encümene 5 asıl, 5 yedek üyeyi ayrı ayrı seçer.
İl daimi encümenine seçilecek üyelerin ayrı ilçelerden olması zorunludur. Merkez ilçe dahil ilçe sayısı 5'ten az olan illerde il daimi encümenine nüfusu en çok olan ilçeden iki üye seçilir. Oyların eşitliği halinde ad çekmeye başvurulur.
Her üye yukarıdaki fıkra hükmüne uymak suretiyle en çok 5 üye için oy kullanabilir.
Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilirler.
Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde 2 nci fıkra hükmüne uyulmak suretiyle yedek üyeler vali tarafından en çok oy alandan başlamak üzere sırayla göreve davet olunur. Yedek
üyelerin getirilmesinden sonra da seçilmiş üyeliklerin boşalması halinde meclise noksan asıl ve yedek üyelikler için seçim yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.
(Son fıkra iptal: An.Mah.'nin 22/6/1988 tarih ve E.: 87/18, K.: 88/23 sayılı kararı ile)


Madde 137-139-
(Mülga : 16/5/1987-3360/19 md.)


Madde 140 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/15 md.)
İl daimi encümeninin başkan ve seçilmiş üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının, bütçe kanunlarında Devlet memurları
maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, aylık ödenek olarak verilir. İl genel meclisi toplantılarının devamı süresince, il daimi encümeninin başkan ve seçilmiş
üyelerine yalnız il genel meclisi üyeleri için tespit edilen ödenek verilir.
Encümen başkan ve üyelerinin, görevli olarak il sınırları dışında bulundukları veya yılda 60 günü geçmemek kaydıyla yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini kullandıkları sürece ödenekleri
kesilmez.
Encümen üyelerine, görevli olarak il merkezi dışına çıkmaları halinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir.
İl daimi encümeninin tabii üyelerine ve vali yardımcılarına; seçilmiş üyelere ödenen aylık ödeneğin yarısı kadar ödenek verilir.


Madde 141 -
(Değişik: 16/5/1987-3360/16 md.)
İl daimi encümenine vali veya yerine görevlendireceği vali yarımcısı başkanlık eder. Olağan toplantılar dışında encümen, gerek görüldükçe vali tarafından toplantıya çağırılabilir. İl daimi
encümeni başkan tarafından havale edilmeyen konuları görüşemez.
Vali; İl daimi encümen kararlarını, kanun, tüzük ve yönetmeliklere; Meclis kararlarına veya kamu yararına aykırı gördüğü takdirde, kararın alındığı toplantıyı takip eden ilk toplantıda bir defa
daha görüşülmesini isteyebilir.
Encümen kararında 2/3 çoğunlukla ısrar ederse, bu halde encümen kararı kesinleşmiş olur.
Vali gerektiğinde kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak iptali için idari yargı mercilerine başvurabilir. İlgili idari yargı merciince verilen karara göre uygulama yapılır.Madde 142 -
Encümeni vilayet, heyetin ekseriyeti mutlakası mevcut olmadıkça müzakere ve ittihazı karar edemez. Tesavii aza vukuunda reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. Encümen müzakeratının zabıtnamesi tanzim ve zabıtnamede azayı mevcudenin esamisi tasrih olunmak lazımdır.


Madde 143 -
Sırasıyla üç defa aktolunan içtimalarda bila mazereti meşrua isbatı vücut etmeyen aza kanunen müstafi addolunur.

Madde 144 - Encümeni vilayet berveçhiati vezaifi ifa eder:
1- Vali tarafından tevdi olunacak vilayet bütçesini tatkik ile mütalaasını bamazbata ile beyan eder.
2- Vali tarafından her ay nihayetinde tevdi olunacak sarfiyat cetvellerinin bütçeye muvafık olup olmadığını tetkik ile muvafık olduğu halde mezkür cetvelleri tasdik eder.
3- Vilayet bütçesi ve meclisi umumi mukarreratı mucibince icra olunacak münakasa ve müzayede şeraiti hakkında itayı rey ve bu bapta lazım gelen evrakı tanzim eder.
4- Masarifi gayri melhuzeye mahsus olarak vilayet bütçesinde murakkam mebaliğin sureti sarfını tayin ve bir fasıl dahilinde maddelerin münakalesini icra eder.
(Değişik: 20/2/1930-1561/3 md.) Fasıldan fasla münakale icrası, ve ikinci maddelerde muharrer usul dairesinde tetkik ile olur.
5- Hidematı mahalliyeye müteallik olarak meclisi umumiye tevdi olunacak projeler hakkında itayı rey eder.
6- Halatı müstacelede meclisi umumi vilayetin ittihaz edebileceği kararları meclisi umuminin ilk içtimaında meclise arzetmek şartıyla ittihaz eder.
7- Meclisi umuminin her içtimaı senevisi iptidasında idarei hususiyei vilayetin sureti cereyanına ve mukarreratı sabıkanın sureti icrasına dair Meclise bir mütalaaname takdim eder.
8- İşbu kanun ile vilayete tefrik edilen vezaifi hususiyeye müteallik olarak valinin havale edeceği her türlü mevat hakkında da itayı rey eder.
9- Encümeni vilayet, işbu kanun ile vilayete muhavvel olmayan hususatı kat'iyyen müzakere edemez.
(Ek bentler: 16/5/1987-3360/17 md.)
10- Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslar dahilinde, yıllık programlar gereğince yapılacak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrolluk hizmetlerinin
yaptırılmasına, karar vermek,
11- Özel idare tarafından yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifelerini düzenleyerek Meclise sunmak,
12- İl özel idaresinin görevleri ile ilgili konularda yasaklayıcı tedbirler ve kararlar almak,
13- Yönetmeliklere, yasaklayıcı tedbirlerle alınan kararlara uymayanlar hakkında ceza kararı vermek, müeyyideler uygulanmasını kararlaştırmak,
14- Belediye sınırları dışında; umumun eğlenmesine, dinlenmesine, yeyip içmesine mahsus yerlerle, benzerlerinin ücret tarifelerini, mesleki teşekküllerin görüşlerini de alarak düzenlemek ve sınıflarını tespit etmek; bu gibi yerlerle diğer işyerlerinin açılma, kapanma ve öğle dinlenme saatlerini belirlemek ve ilan etmek,
15- İhaleleri bizzat veya ilgili dairesi marifetiyle yapmak veya yaptırmak.


Vilayatı Mütecavire Beynindeki Mesalihi Müşterekenin Sureti Rü'yeti Madde
Madde 145 -
Vilayatı mütecavire beyninde müşterek ve temşiyeti mecalisi
umumiyeye mevdu olan mesalih hakkında husulü itilafa veya müşterek bir karar itasına lüzum görülürse Dahiliye Nezaretinden badelsitizan o vilayetler meclisi umumileri azasından müntehap zevattan mürekkep olmak ve beynelvilat bilmuhabere tayin olunacak mevkide in'ikat etmek üzere muhtelit bir encümen teşkil olunur.


Madde 146 -
Encümeni muhtelit, herhangi vilayet dahilinde teşekkül ederse o vilayetin valisi veya tevkil edeceği zat riyaset eder. Encümenin ittihaz edeceği mukarrerat reis tarafından alakadar olan vilayetlerin valillerine tebliğ olunur. Valiler mukarreratı sadıranın kabul ve ademi kabulünü mensup oldukları vilayet meclisi umumisinin ilk içtimaında mevkii müzakereye koyarak neticesini encümene icrayı riyaset eden valiye bila tehir bildirirler. Meclisi umumilerce encümeni muhtelit kararına beyanı muvafakat edildiği halde icrasına alakadar olan vilayet valileri bilittifak iptidar ederler Muvafakat beyan edilmediği takdirde keyfiyet Şürayı Devletçe hallolunmak üzere muhtelit encümene riyaset eden vali tarafından Dahiliye Nezaretine iş'ar olunur.
Madde 1- (Zeyil : 19/6/1935 tarihli Kararname)
Meclisi umumii vilayet feshedildikte veya devrei intihabiyesi hitam buldukta yeni intihap olunacak meclisi umuminin içtimaına kadar encümeni vilayete ait vezait encümeni muvakkat marifetiyle ifa olunur. Encümeni muvakkat valinin tahtı riyasetinde meclisi idarei vilayet azayı müntehibesiyle merkezi vilayat meclisi belediyesinin içtimaiyle teşekkül edecek heyetçe meclisi umumi azalığı evsafını haiz olanlar meyanından adedi kanunide intihap edilecek zevattan terekküp eder.
Madde 2- (Zeyil: 19/6/1935 tarihli Kararname)
Feshedilen veya devrei intihabiyesi hitam bulan meclisi umumii vilayet yerine müddeti kanuniyesi zarfından yeniden intihabat icrası ve intihap olunacak meclisi umuminin içtimaı mümkün olmadığı takdirde Meclisi Umumice son defa kabul ile tasdiki aliye iktiran eden bütçenin mer'iyeti bir seneyi tecavüz etmemek üzere yeni intihap olunacak meclisi umumi tarafından kabul edilecek bütçenin tasdikine kadar devam eder.


Madde 147 -
Bu kanunun ahkamı tarihi neşrinden muteberdir.


Madde 148 -
7 Cemaziyelahır 1281 tarihli vilayat ve 29 Şevval 1287 tarihli İdarei Umumiyei Vilayet Nizamnameleri ahkamı mefsuhtur.


Madde 149 -
İşbu kanunun tatbikine Heyeti Vükela memurdur.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |