HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

No: 155 Tarihi: 12.12.1960
Resmi Gazete Sayı: 10682 Resmi Gazete Tarihi: 17.12.1960Madde 1 -
Harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi,nivelman, poligon,röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatanlar,tanınmaz hale getirenler veya ilgili makamlardan müsaade almaksızın yerini değiştirenler Türk Ceza Kanununun 516 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca cezalandırılmakla beraber,ayrıca bu işaretlere ait tesislerin yeniden tesis ve ihyası için ilgili makamlarca yapılması gereken bilcümle masrafları tazmin ederler.


Madde 2 -
Mahalli idare amirleri ile köy muhtarları ve belediye başkanları bu işaretlerin kontrol ve muhafazası tedbirlerini almak, suçlular hakkında takibat yapılmak üzere zabıta ve savcılıkları ve gereği yapılmak üzere işaretler ile ilgili dairesini durumdan haberdar etmekle mükelleftirler.


Madde 3 -
Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar,Milli Eğitim Bakanlığının ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mütalaası alındıktan sonra, Devlet Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), Milli Savunma (Harita Genel Müdürlüğü), Tarım (Orman Genel Müdürlüğü), İçişleri,
İmar ve İskan ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur.


Madde 4 -
Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.


Madde 5 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |