T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI :B050MAH0060002/53882 04/08/1999

521.99.8

KONU :Kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın önlenmesi.

.........................VALİLİĞİNE

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de kaçak ve ruhsatsız yapılaşmadır. Bu sorun bir taraftan çarpık ve düzensiz yapılaşmaya yol açmakta, diğer taraftan ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda başka sorunların doğmasına neden olmaktadır. Bu durumun en önemli nedenlerinde birisi de, ilgili mercilerin kanunlarla tanınmış görev ve yetkilerini kararlılıkla uygulamamasıdır.

Konuyla ilgili olarak;

1-Kaçak yapılar konusunda 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18’inci maddesinde “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.

Yıkım sırasında lüzum hasıl olduğunda, belediyeler ilgili mülkiye amirlerine başvurarak yardım isteyebilirler. Mülkiye amirleri, Devlet zabıtası ve imkanlarından faydalanmak suretiyle, izinsiz yapıların yıkımı konusunda yükümlüdürler.”

2-Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 32’nci maddesinde, “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç: ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.”,

3-3194 sayılı İmar Kanununun 42’nci maddesinderuhsatsız veya ruhsata aykırı yapı sahiplerine, müteahhidine ve fenni mesulüne verilecek ceza,

4-Zilyetliğin korunması konusunda 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Amaç ve Kapsam başlıklı 1’inci maddesinde, “Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyet bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya devlete ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar.”,

hükümleri mevcuttur.

KAÇAK, RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIR I YAPILARA KARŞI ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

İLİ : Dönemi :

 

Valilikçe

Belediyelerce

Toplam

775 s. Kanunun 18. Maddesi gereğince:

Verilen yıkım kararı sayısı:

Uygulanan yıkım kararı sayısı:

     

3194 s. Kanunun 32. Maddesine gereğince:

Durdurulan inşaat sayısı:

Yıktırılan inşaat sayısı:

     

3194 s. Kanunun 42. maddesi gereğince:

Verilen para cezası (TL.):

Tahsil edilen para cezası (TL.):

     
 

Valilikçe

Kaymakamlarca

Toplam

3091 s. Kanun hükümlerince kamu ve Hazine arazilerine karşı yapılan tecavüz ve müdahalelerin önlenmesine ilişkin karar sayısı

     

Düzenleme Tarihi

... / .../ ....

Bu hükümler, kaçak ve ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar ile Devlete ve kamu kuruluşlarına ait taşınmaz mallara yönelik tecavüzlerin önlenmesi konusunda valilere, kaymakamlara ve belediyelere önemli görev ve yetkiler vermektedir.

Bilgilerinizi, konunun ilinizdeki mülki mercilere ve belediyelere duyurulmasını, yukarıda belirtilen Kanun hükümlerinin kararlı ve tavizsiz bir şekilde uygulanmasını, yapılacak uygulamalarda yetkili mercilerin birbirlerine yardımcı olmalarını, bu konuda görevini ihmal edenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılmasını, uygulamanın izlenmesi amacıyla ilinizdeki bir vali yardımcısının gözetiminde bir “imar izleme bürosu” oluşturulmasını, inşaatlarla ilgili alınan yıkım, durdurma ve önleme kararları ve bunların uygulamalarına ilişkin bilgilerin ekli forma işlenerek ilki mevcut durumu göstermek üzere 1 Eylül 1999 tarihinde olmak üzere üçer aylık dönemler halinde Bakanlığımıza gönderilmesini önemle arz ederim.