TASARRUFU KISITLANAN BİNA, ARSA VE ARAZİ HAKKINDA YÖNETMELİK

No:      Tarihi:      
Resmi Gazete Sayı: 19284 Resmi Gazete Tarihi: 17.11.1986


(1) - R.G.: 15.05.1987/19461`de yayımlanan Yönetmelik ile 8 nci madde
olarak yeni bir madde eklenmiş ve eski 8 nci ve 9 ncu maddelerin
numaraları sırasıyla 9 ncu madde ve 10 ncu madde olarak
değiştirilmiştir.

EK/A: BU YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKLER
R.G.Tarih Yürürlük
R.G. Sayı Açıklamalar Tarihi
----------------- ------------------ ------------------
15.05.1897 19461 09.11.1985

EK/B: YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YA DA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

1) - R.G.: 15.05.1987/19461
Değişiklik Yapılan Madde No.: 8,9,10.

GEÇİCİ MADDE 1 - İmar planında kısıtlılığı gerektiren yerlerde bulunan ve yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre mükelleflerin müracaatına bağlı olarak uygulanmakta olan 5 yıllık kısıtlılık süresi sona ermeyen bina ve arsalar için 01.01.1986 tarihinden itibaren kalan süre kadar kısıtlılık uygulanmasına devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 2 - 4 yıllık imar programına alınmış olması nedeniyle yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre program süresi kadar uygulanmakta olan kısıtlılık süresi sona ermeyen bina ve arsalar için kalan süre kadar Emlak
Vergisi ödenmesi durdurulur.

MADDE 1 - Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince tasarrufu kısıtlanmış sayılacak bina, arsa ve araziyle kısıtlamayı koyan kamu organlarının görev ve sorumlulukları bu yönetmelik hükümlerine göre tespit
edilir.

MADDE 2 - İmar planlarında, resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların tasarrufu kısıtlanmış sayılır.

Bu hallerde kısıtlı olarak vergileme, imar planının kesinleştiği tarihi izleyen yıl başından itibaren yapılır. Kısıtlama, ilgili arsa veya binanın bulunduğu alan imar programına alınıncaya (imar programının kesinleştiği tarihe) kadar devam eder.

Arsanın imar planında kısıtlılığı gerektiren amaçlara tahsis edildiğinin bu yönetmeliğin 5 inci maddesindeki bildirim mecburiyeti hükümlerine göre tespit edilmemiş olması halinde, arsa veya bina sahibi tarafından yazılı müracaatta
bulunularak kısıtlamayı koyan idared en alınacak kısıtlılık durumunu gösteren belge verginin tarhına yetkili daireye ibraz edildiğinde kısıtlılık aynı esaslar dahilinde uygulanır.

MADDE 3 - İmar planlarında bulunup da imar programına dahil olmaması nedeniyle üzerinde muvakkat inşaat yapılmasına izin verilen ve tapuya bu konuda şerh konulan arsaların da tasarrufu, muvakkat inşaatı şumulü olmamak kaydı ile kısıtlanmış kabul edilir.

Ancak, kısıtlama, imar tatbikatı yapılsın yapılmasın, tapuya verilen şerh tarihinden itibaren on yıldan fazla olamaz.

Bu halde inşa edilen muvakkat binanın vergisi bina değeri üzerinden alınmakla beraber, arsa için kısıtlı vergileme, tapuya verilen şerh tarihini izleyen yılınbaşından itibaren yapılır ve süre buna göre hesaplanır.

MADDE 4 - (1) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarınca; tarihi, sanat ve bölgesel özellikleri veya diğer özellikleri nedeniyle taşınmaz kültür veya tabiat varlığı olarak tescil ve ilan olunan,
arkeolojik veya doğal sit alanı, korunma alanı, koruma amaçlı imar planı içinde olması nedeniyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsa ve arazilerin, ek ve değişikliklerine izin verilmeyen veya ek ve değişikliklerine belirli şartlarla izin verilen binaların, (ticaret,sanat-zanaat,veya mesleki bir faaliyet icrası için yapılan, tesis maksadı dışında bir fonksiyon verilen veya bu amaçla kullanılanlar hariç) tasarrufu kısıtlanmış sayılır.

Bu hallerde kısıtlama, adı geçen kurulların kararlarının veya koruma amaçlı imar planının kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından başlar ve kurul kararının veya planın kaldırıldığı yılın sonuna kadar devam eder.

----------------
(1) - Danıştay`ın 9 ncu Dairesi`nin kararı ile (Karar S.:87/3195 ve Karar T.: 11.11.1987) "ek ve değişikliklerine izin verilmeyen veya ek ve değişikliklerine belirli şartlarla izin verilen binaların" ibaresi iptal edilmiştir.


MADDE 5 -
Belediyeler, bu yönetmeliğin yayımı ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarının sonradan aldığı kararların kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki ay içide belediye ve varsa mücavir alan sınırları dahilinde bulunan 2 ila 4 üncü maddelerden sözü edilen yerlerin kadastro ve imar, pafta, ada ve parsel numaralarını, biliniyorsa sahiplerinin adı ve soyadı ve adresleriyle birlikte Emlak Vergisini tarha yetkili olan
daireye bildirmeye mecburdurlar.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde bu görev aynı süre, usul ve esas dahilinde Valilikler tarafından yerine getirilir.

MADDE 6 - İmar planlarında bu yönetmelik kapsamına giren şekilde yapılacak değişiklikler ve verilecek ruhsatlar, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren 5 inci maddede belirtilen süre, usul ve esaslar dairesinde Emlak Vergisini tarha yetkili dairelere ayrıca bildirilir.

MADDE 7 - 14.09.1972 gün ve 14306 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 - (Ek madde: R.G.: 15.05.1987/19461`de Yayımlanan Yönetmelik) Kanunlarla veya Kanunların verdiği yetkiye dayanarak Kamu düzeni koyan mevzuatla satış, devir, kiralama, inşaat, bakım, onarım, tadilat, genişletme
ve ilave yapılması gibi işlemlere izin verilmemesi veya belirli şartlarla izin verilmesi suretiyle tasarrufu sınırlandırılan binalardan, ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca kabul edilenler bu
hallerin devam ettiği sürece kısıtlılık hükümlerinden yararlandırılır.

MADDE 9 - Bu yönetmelik 09.11.1985 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Resmi Gazete`de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu yönetmeliği Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |