MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

No: 3998 Tarihi: 09.06.1994
Resmi Gazete Sayı: 21959 Resmi Gazete Tarihi: 13.06.1994


Mülkiyet
MADDE 1 -
Devlet mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki tarihi mezarlıklar ile şehitlikler ve cemaatlere ait özel statüsü bulunan mezarlıklar hariç, umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere,
köylerde köy tüzelkişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile iktisap
edilemez.

Korunma
MADDE 2 -
Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar
olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığı`nca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır.

İnşa, Bakım ve Onarım
MADDE 3 -
Belediyeler ile köy muhtarlıkları, mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı yaparak korumak zorundadırlar.
Belediyeler ve köy muhtarlıkları birinci fıkrada belirtilen hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar. Ayrıca İl Özel İdareleri bütçelerine de köy mezarlıklarına sarfedilmek üzere bu maksatla ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli personeli görevlendirirler. Belediye ve köy bütçelerini tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin bütçelerine konulup konulmadığını araştırırlar.

Yürürlük
MADDE 4 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |