İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ YETERLİLİK YÖNETMELİĞİ

No:      Tarihi:           
Resmi Gazete Sayı: 22930 Resmi Gazete Tarihi: 11.03.1997


GEÇİCİ MADDE 1 - 15.05.1985 tarih ve 13199 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "İmar ve Yol İstikamet Planlarının Tanzim Tarzları ile Teknik Şartlarına ve bu İşleri Yapacak Uzmanlarda Aranacak Ehliyete dair Yönetmelik" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan Yönetmeliğe göre daha önce Yeterlilik Belgesi almış olanların durumlarına uygun Yeterlilik Belgeleri bu Yönetmelik gereğince bir yıl içinde Bakanlıkça yeniden düzenlenerek verilir.

Kazanılmış haklar saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 2 -
Kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre başlanılmış ve devam etmekte olan işlere ait haklar saklıdır.

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
AMAÇ
MADDE 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme planları ve bu çerçevede şehir ve kasabaların imar planlarının, uygulamada bütün ilgili taraflarca uyulması gereken, güvenilir ve uygulanabilir nitelikte düzenlenebilmesi için, bu
planların yapımını yükümlenecek müelliflerin ehliyet durumlarına ait esasları belirlemektir.

KAPSAM
MADDE 2 -
Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları içi ile bu alanlar dışındaki İmar Kanunu`na tabi alanlarda düzenlenen nazım imar planları, uygulama imar planları ile mevzii imar planlarının ve yerleşmelerin,
farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen plan ilavesi, plan revizyonlarının yapımını ve uygulama imar planı ölçeğinde hazırlanan bütün planlara göre düzenlenen parselasyon planlarının yapılmasının
yükümlenilmesine dair esasları kapsar.

KANUNİ DAYANAK
MADDE 3 -
Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu`nun hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 4 -
Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
Bakanlık : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`dır.
İdare ve İlgili İdare: 3194 sayılı İmar Kanunu`nda, planların hazırlanması, yürürlüğe konması ve uygulanmasında görevli ve yetkili olan, Bakanlık, Belediyeler ve Valilikler ile bunların devredecekleri yetki ile diğer ilgili idareler veya kuruluşlar anlaşılır.

İKİNCİ KISIM

İMAR PLANLARININ YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ EHLİYET DURUMLARINA AİT ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANI YAPACAK UZMANLARDA ARANACAK YETERLİLİK PLAN YAPIMINDA YETERLİLİK GRUPLARI
MADDE 5 -
Yerleşme ve onu bütünleyen çevreye ait alanlarda düzenlenen imar planlarının yapım alanlarının büyüklüğü, plan yapımına konu olan yerleşme veya yerleşmeler bütününün gelecekteki nüfusları veya nüfus toplamlarına göre aşağıdaki gruplar teşkil edilmiştir.

A - Plan yapım alanının 5.000 hektar ve daha fazla olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 300.000 ve daha fazla nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (A) GRUBU;

B - Plan yapım alanının 2.000 hektar ile 5.000 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 100.000 ile 300.000 nüfuslu olacak yerleşme ve yerleşme bütünleri, (B) GRUBU;

C - Plan yapım alanının 1.000 hektar ile 2.000 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 50.000 ile 100.000 nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (C) GRUBU;

D - Plan yapım alanının 500 hektar ile 1.000 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 30.000 ile 50.000 nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (D) GRUBU;

E - Plan yapım alanının 200 hektar ile 500 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 10.000 ile 30.000 nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (E) GRUBU;

F - Plan yapım alanının 200 hektara kadar olması veya gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre 10.000 ve daha az nüfuslu olacak yerleşme veya yerleşme bütünleri, (F) GRUBU; dur.

Yerleşme planının yapımında, yukarıda sıralanan alanlara ve nüfus projeksiyonlarına göre bulunan grupların, birbirlerinden farklı bulunması durumunda, o yerleşme için hangi esasa göre belirlenen grup daha üst grup ise,
yerleşme o grupta sayılır.

Yerleşme alanlarının ilave imar planı, plan revizyonu ve mevzii imar planları da bu Yönetmelik kapsamındaki yerleşme planlarından olup, belge uygulamasına tabidirler. Bu kapsamda, ilave imar planı ve plan revizyonu
ilgili oldukları ve eklenti veya yenileme kararı getirdikleri yürürlükteki imar planının alan veya nüfus esasına göre belirlenecek grupta, mevzii imar planları ise, kendi alan veya nüfus büyüklüğü esasına göre tayin edilen grupta
sayılır.

PLAN YAPIMI İŞLERİNİ YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERDE ARANACAK NİTELİKLER
MADDE 6 -
Yerleşmelerin imar planı yapımlarını yükümlenecek müellif ve/veya müellif Kuruluşlarının bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirlenen gruplardaki işleri yapabilmeleri için işi yükümleneceklerde aranacak
nitelikler aşağıda açıklanmıştır.

A - Derecelendirme esasları:
1 - Öğrenim durumu; mesleği iktisab etmek, planlama formasyonu kazanmak için gereken eğitimden geçmiş olmak,
2 - Resmi kuruluşlarda planlama konusunda belirlenen sürelerde çalışmış olmak,
3 - Yüksek öğrenim kurumlarında planlama ile ilgili uzmanlık dalında öğretim görevini belirlenen sürelerde yapmış olmak,
4 - Üst grup özel planlama bürolarında, bu bürolar ilgili işleri yaptıkları sürece-belirlenen sürelerde bu işlerde çalışmış olmak,
5 - Yerleşme planlarıyla ilgili düzenlenen yarışmalarda birincilik almış ve belirli oranda işi tamamlamış olmak, yalnız birincilik almış, derece almış veya mansiyon almış olmak,
6 - Daha alt grup veya gruplardaki işlerden belirlenen sayıda iş bitirmiş olmaktır.

B - Planlama işlerini yükümlenecek müellifler:
Planlama işlerini yapacak müelliflerde, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulların şehir planlama, bölge planlama, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı, kentsel tasarımcı, veya mimar ünvanları alarak mezun olmuş olmaları veya bu disiplinlerden birinde lisans üstü öğrenimi yaparak Master veya Doktor derece ve ünvanlarını kazanmış olmaları şartı aranır.

Yurtdışında bu öğrenimleri yapanlar için, yaptıkları öğrenim ve aldıkları derecelerin yukarıda belirlenenlerle eş değerde olduğunun yetkili makamlarca onaylanmış olması gereklidir.

C - Plan müelliflerinin grupları:
Plan müelliflerinin aşağıda belirlenen gruplardaki işleri yapabilmeleri, öncelikle bu kapsamda her grubun başlığı altında sıralanan niteliklerden en az birine uygun olmalarına ve bu durumun Bakanlıkça bu Yönetmeliğin 12 nci
maddesine göre yapılan değerlendirmede kabul edilmesine bağlıdır.
Sıralanan bu niteliklerden, sadece birine tam uygun olmak, bu grup kapsamında değerlendirmeye alınmak için yeterlidir. Aynı grup başlığı altındaki niteliklerden birden fazlasına uygun olmak, müellife, değerlendirmede ek bir hak sağlamaz.
Sıralanan bu nitelikler, bu grup işlerle ilgili yeterlilik belgesine hak kazanmak için gereken asgari şart olup; yeterlilik için bu niteliklerle birlikte Bakanlıkça yapılan değerlendirmeden olumlu sonuç alınması gereklidir.

Planlama grupları:

1 - (A) GRUBU PLANLAMA İŞLERİ İÇİN
(B) Grubu planlamalardan en az iki iş bitirmiş olmak;
(B) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş ve bununla birlikte;
(C) Grubu planlamalardan, (B) Grubuna yükselmede değerlendirmeye girmemiş
en az iki iş daha bitirmiş olmak;
En az oniki yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;
En az oniki yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda, Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğretim görevi yapmış olmak;
(A) Grubu lanlama yarışmalarında birincilik almış, nazım imar planı ve imar uygulama planlarından en az 500 hektarlık bölümü bitirmiş olmak;

2 - (B) GRUBU PLANLAMA İŞLERİ İÇİN
(C) Grubu planlamalardan en az iki iş bitirmiş olmak;
(C) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş ve bununla birlikte;
(D) Grubu planlamalardan, (C) Grubuna yükselmede değerlendirmeye girmemiş en az iki iş daha bitirmiş olmak;
En az on yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;
En az on yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda Şehircilik Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğretim görevi yapmış olmak;
(A) veya (B) Grubu planlama yarışmalarında bir birincilik almış ve nazım imar planı ile uygulama planlarının en az 300 hektarlık bölümünü bitirmiş olmak;
Planlama yarışmalarında en az bir derece almış ve (C) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş olmak;

3 - (C) GRUBU PLANLAMA İŞLERİ İÇİN
(D) Grubu planlamalardan en az iki iş bitirmiş olmak;
(D) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş ve bununla birlikte,
(E) Grubu planlamalardan, (D) Grubuna yükselmede değerlendirmeye girmemiş en az iki iş daha bitirmiş olmak;
En az sekiz yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;
En az sekiz yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda, Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğretim görevi yapmış olmak;
(A), (B) veya (C) Grubu planlama yarışmalarından bir birincilik veya iki defa derece almış olmak;
Planlama yarışmalarında en az bir derece almış ve (D) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş olmak;

4 - (D) GRUBU PLANLAMA İŞLERİ İÇİN
(E) Grubu planlamalardan en az üç iş bitirmiş olmak;
(E) Grubu planlamalardan en az iki iş bitirmiş ve bununla birlikte,
(F) Grubu planlamalardan (E) Grubuna yükselmede değerlendirmeye girmemiş en az üç iş daha bitirmiş olmak;
En az altı yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;
En az altı yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda, Şehircilik, Şehir veya Bölge planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğretim görevi yapmış olmak;
Planlama yarışmalarında en az iki defa derece veya bir derece ve iki defa mansiyon veya en az dört defa mansiyon almış olmak;
Planlama yarışmalarında en az bir defa derece veya iki defa mansiyon almış ve bunlarla birlikte (E) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş olmak;

5 - (E) GRUBU PLANLAMA İŞLERİ İÇİN
(F) Grubu planlamalardan en az üç iş bitirmiş olmak;
En az dört yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;
En az dört yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda, Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğretim görevi yapmış olmak;
En az dört yıl (A), (B), (C) veya (D) Grubu işleri yapan bir özel planlama bürosunda planlama konularında çalışmış olmak;
Planlama yarışmalarında en az bir derece veya en az iki defa mansiyon almış olmak;
Planlama yarışmalarında en az bir mansiyon almış ve bununla birlikte (F) Grubu planlamalardan en az bir iş bitirmiş olmak;

6 - (F) GRUBU PLANLAMA İŞLERİ İÇİN
En az dört yıllık Şehir planlaması lisans öğrenimi yapmış veya Mimarlık öğreniminden sonra Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı dallarından birinde lisans üstü derecesini kazanmış olmak;
En az iki yıl resmi kuruluşta planlama konusunda çalışmış olmak;
En az iki yıl Üniversite, Akademi veya Yüksek Okullarda Şehircilik, Şehir veya Bölge Planlaması veya Kent Tasarımı konularında öğretim üyeliği veya görevliliği görevi yapmış olmak;
En az iki yıl (A), (B), (C) veya (D) Grubu işler yapan bir özel planlama bürosunda planlama konularında çalışmış olmak;
Planlama yarışmalarında en az bir mansuyon almış olmak;
Daha önce (F) Grubu planlamalardan bir iş bitirmiş olmak ve bununla birlikte resmi kuruluşlarda veya (A), (B), (C) veya (D) Grubu iş apan özel planlama bürosunda en az bir yıl süre ile çalışmış olmak veya Üniversite,
Akademi veya Yüksek Okullarda Şehircilik, Şehir veya Bölge planlaması veya Kent Tasarımı konularında en az bir yıl sürede öğretim üyeliği veya görev yapmış olmak,

D) İşi Bitirmiş Olmak
İşi bitirmiş olmak ifadesi ile, planlama işinin, sözleşmesinde belirlenen süresi içinde usulünce tamamlanarak idareye teslim edilmiş olması, istenilen düzeltme ve tamamlamaların gereğince ve süresi içinde yerine getirilmiş olması ve planlama işinin ilgili merci tarafından onaylanmış olması anlaşılır.

Plan tasarısının ilgili idare tarafından iki defa veya daha fazla sayıda ret ve iade edilmiş olması durumunda, planlama işinin sonunda, bu planlamanın bütünüyle veya bir aşamasıyla onaylanmış olması halinde bile, bitirilmiş iş olarak değerlendirmeye katılmaz.

Süresi içinde bitirilmeyen, programda ve sözleşmesinde belirlenen süreyi belirlenen oranın ötesinde aşan, bazı etapları eksik ve yarım bırakılan işler, bitirilmiş iş sayılmaz.

Ancak, herhangi bir nedenle ilgili idarenin gerekli gördüğü durumlarda plan müellifinin kusuru dışında, ihtilafsız olarak uygulama planlarının bir bölümünün yapılmasından sarfınazar edilmesinin belgelenmesi halinde, bu iş bitirilmiş iş sayılır.

E) Planlama İşi
Planlama işi ifadesi ile, çevre düzeni planları, büyük şehir bütünü nazın planları, imar planları ve bunlara yapılan plan ilaveleri, plan revizyonu ile mevzii imar planlarının uygulama imar planlarına ait parselasyon planlarının düzenlenmesi işleri, bu planların incelenmesi, onaylanması işleri, planlamaların irdelenmesi işleri ve plan müelliflerinin değerlendirilme ve derecelendirilmesi işlerinin tümü anlaşılır. Planlama işinde çalışmış olmak ifadesi, yukarıda sayılan işlerin tamamını veya bir bölümünü kapsar.

F) Resmi Kuruluşta Çalışmış Olmak
(Değişik: 11/03/1997-22930) Resmi kuruluşta çalışmış olmak ifadesi ile, (E) bendinde tanımlanan palnlama konularında çalışma yapan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve mülga İmar ve İskan Bakanlığının müsteşarı, müsteşar yardımcısı, konu ile ilgili birim genel müdürü, genel müdür yardımcısı, müşaviri, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, uzman, mimar ve şehir plancıları ile anılan Bakanlık bölge müdürlükleri ve nazım plan bürolarında; Bakanlığa bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgili birimi, imar planlama dairesi ve yerinde kurulu planlama bürolarında; büyükşehir belediyelerinin ilgili planlama birimlerinde T.C. Turizm Bankası A.Ş.nin fiziksel planlama biriminde, Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının ilgili biriminde mimar veya şehir plancısı olarak çalışmış olmak anlaşılır.
Bunlara ilaveten yeterliliği Bakanlıkça onaylanmış, planlama birimlerini kurmuş ve çalıştırmakta olan belediyelerin, bu planlama birimlerinde çalışmış olmak da bu kapsamda sayılır.

G) Süre Toplanması
Resmi kuruluşlarda planlama işinde çalışarak geçen süre ile yüksek öğrenim kurumlarındaki planlama konusundaki öğretim görevi süreleri toplanır.

H) Özel Planlama Bürolarında Çalışmış Olmak
Özel planlama bürolarında çalışmış olmak ifadesi ile, bu Yönetmelik kapsamına giren planlama işlerinden (A), (B), (C) veya (D) grubuna giren işleri yapan planlama bürolarında çalıştığı süreyi bonservis alarak belgelemiş olmak ve bu belgeyi ilgili idareden onaylattırmış olmak anlaşılır. Bonservisin kapsadığı sürelerde, bu bürolarınn elinde program gereğince devam eden (A), (B), (C) veya (D) grubu en az bir planlama işinin mevcut bulunması gerekir. Bu olmadığı takdirde özel bürolarda çalışanlar için büronun çalıştırdığı kişi adına çalışma süresine ait sigorta primlerinin ödendiğinin belgelenmesi gereklidir.

İŞ VERMEDE YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI
MADDE 7 -
Planlama işlerinin yapılması veya yaptırılmasında belediyeler, valilikler ve dğer ilgili idareler bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü olup, Yönetmelikte belirtilen yeterlilik gruplarına uygun olarak yeterlilik
belgesine sahip müellif veya müellif kuruluşlarına işi ihale etmek veya kendi planlama bürolarında bu planlama süresince işle ilgili yeterlilik belgesine sahip en az bir müellifi bu işte istihdam etmek zorundadırlar.

İŞ ALMADA YETERLİLİK BELGESİ ŞARTI
MADDE 8 -
Plan müellifi veya müellif kuruluşlarına ait özel bir planlama bürosuna yaptırılacak bir planlama işine ait ihaleye katılabilmek veya teklif verebilmek için, o planlama işinin bulunduğu grupta iş alabileceğini belgeleyen geçerli yeterlilik belgesini almış olmak şarttır.

Plan müellifleri, aldıkları Yeterlilik Belgesi ile gruplarının daha altındaki gruplardaki yerleşmelerin planlama işlerini almaya yetkilidirler.

MÜELLİF GRUPLARININ TEŞKİLİNDE ESAS
MADDE 9 -
Planlama işlerinden özelliği ve önemi olduğu belirlenenlerin elde edilmesinde, özel uzmanlık dalında çalışma yapılması veya ekip çalışması yapılmasının Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda, bu planlama işleri için
teklif verecek müelliflerden ekiplerinde belirli sürelerle veya sürekli olarak görev alacak farklı uzmanlık dallarından kişilerin isimlerini ve noterlikçe tasdikli muvafakatlerini bildirmeleri istenir.

PLAN MÜELLİFLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 10 -
Planlama işlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının, planlama işiyle ilgili olarak üstlenecekleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken aşağıdaki esaslara uymaları şarttır.

A - Görev kapsamları ve süreler bir termin planına da bağlı olarak planlama işinin sözleşmesinde belirtilir. B - Araştırma ve planlama çalışmalarının büyük bölümünün yerinde yapılması gerektiğinden, hangi planların hangi etaplarının yerinde yapılması gerektiğini idare belirler ve bu durum işin sözleşmesinde belirtilir.

C - Belediye başkanlıkları veya valilikler, müellif veya müellif kuruluşlarının plan çalışmalarını takiple ve bu hususta rapor düzenlemekle yükümlüdürler. Müelliflerle ilgili bu bilgiler, Bakanlık taşra teşkilatında toplanır ve bunların birer kopyaları müelliflerin sicil dosyalarına konulmak üzere Bakanlığa gönderilir.

D - Şartnamesine hüküm konularak; müelliflerden, iş sahibi idarenin, hazırlanan plan, proje veya bölümlerini istediği yerde aynen veya değiştirerek ve herhangi bir bedel ödemeden kullanma hakkına sahip oludğunu belirten Noter tastikli bir muvafakatname istenebilir.

E - Planlama işinin sözleşmesinde, termin alanına göre işin bitirilmesi için verilen süreden ayrı olarak en çok 3 aylık ek bir süre daha verilebilir ve bu süre için sözleşmede öngörülecek cezai şart uygulanır. Bu ek üç aylık
süre içinde de işin bitirilmemesi halinde sözleşme feshedilir. Ancak, müellifin kusuru dışındaki sebeplerle ortaya çıkan gecikmelerde bu hüküm uygulanmaz.

F - Bu madde uyarınca sözleşmesi feshedilen müellifler o idare sınırları içinde 2 yıldan az olmamak üzere ilgili idarenin takdir edeceği sürede hiçbir planlama ve uygulama faaliyetinde bulunamazlar.

PLAN MÜELLİFLERİNE AİT SINIRLAMALAR
MADDE 11 -
Müellifler yükümlendikleri planlama işinin kapsadığı planlama yapılan alanın sınırları içinde planlama süresince ilgili idare dışındaki kuruluşlar ve kişiler adına plan ilavesi, plan rerizyonu, mevzii imar planları
ve parselasyon planları düzenleyemezler;

İlgili idare dışında özel kişi veya kuruluşlara müşavirlik yapamaz, proje düzenleyemez, teknik sorumluluk ve fenni mesuliyet üstlenemezler. Ancak devam eden veya bitmiş olan planlama işine ek yeni bir planlama işi bu hükmün
dışındadır.

Müellif, planlama yapılan alanın sınırları içinde, yalnız planlama konusuyla ilgili olarak kamu görevlilerinin tabi olduğu kanuni sınırlamalara, yasaklara ve sorumluluklara tabidir.

Müellifler ve müellif kuruluşları planlama çalışmalarını yürüürken objektif ve tarafsız davranmak; bilimsel ve teknik verilere göre hareket etmek zorundadırlar.

Plan kararlarının verilmesinde, hiçbir kişi ve kuruluştan, sözleşme kapsamı dışında, herhangi bir ayni veya nakdi menfaat temin edemezler. Böyle bir menfaat temin ettiği tesbit edilenler hakkında kanuni işlem yapılır.


İKİNCİ BÖLÜM

PLAN YAPIMINDA MÜELLİF VE MÜELLİF KURULUŞLARININ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SİCİLLERİNİN TUTULMASI, YETERLİLİK BELGESİ VE BELGE UYGULAMASI MÜELLİFLERİN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 12 -
Planlama işlerini yükümlenecek müelliflerin yaptıkları işlerle ilgili değerlendirmede aşağıdaki esaslara uyulur;

İdare, müelliflerin yaptıkları planların; üst plan kararlarıyla tutarlılığını, tabii verilere göre olabilirliğini, sosyo-ekonomik veriler ve arazi kullanma kararlarının uygunluğunu, planın gerçekleşebilirliği ve uygulanabilirliği bakımından inceler ve değerlendirir.

Müşavirlik hizmeti süresince, müellifin çalışmaları idarece değerlendirilir, işin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığı irdelenir.

İdare, yapılan işle ilgili olarak rapor, kayıt ve değerlendirme sonuçlarını Bakanlığa iletir.

MÜELLİFLERİN SİCİLLERİNİN TUTULMASI
MADDE 13 -
Bakanlık plan müelliflerinin yeterliliğinin belirlenmesi ve belgelenmesi için, her müellif ve müellif kuruluşunun çalışmalarıyla ilgili yukarıda sözkonusu özel bilgi ve belgelerin toplanması, sınıflandırılması ve
gizlilik derecesi verilerek saklanması ve gerektiğinde yetkililerce usulünce kullanılmasını temin eder. Bakanlıkta her müellif ve müellif kuruluşu için bir özel gizli sicil dosyası açılarak, kendi müracatları ve buna eklenilen
mezuniyet ve lisans üstü derece belirten belgenin noterden tasdikli sureti, çalışma konusu ve yılı belirten resmi kurum veya yüksek öğrenim kurumu belgesi, özel planlama bürolarından alınmış bonservis ve ekleri ile yarışmalar
ile ilgili bilgi ve belgeler bu dosyaya konulur.

Daha önce yapılan işlerle ilgili değerlendirme raporları ve başarı dereceleriyle, yapılan planların o etapta uygun görülüp görülmedikleri ve red ve iade edildiklerini belirten belgeler ilgili idarelerden alınarak bu dosyaya konulur.

MÜELLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 14 -
Bakanlık, planlama işlerini yapacak müellif ve müellif kuruluşlarının tutulan sicillerine, iş durumlarına ve başarı derecelerine göre değerlendirilip, derecelendirilmelerini yapar.

Bakanlık, müellif ve müellif kuruluşlarının değerlendirme sonucu hangi gruba giren planlama işlerini yapabileceklerine dair yeterlilik belgesini verir veya belgeyi yeniler.

YETERLİLİK BELGESİ VE BELGE UYGULAMASI
MADDE 15 -
Yeterlilik Belgesi, müellifin adı soyadı, nüfus kaydı örneği ile özlük durumuna ait diğer bilgilerin yanısıra, mezun olduğu ve lisans üstü derecesi aldığı yerleri, mezuniyet tarihleri ve ünvanı ile uzmanlık alanını
belirten ayrıca hangi grupta planlama işlerini üstlenebileceğini, geçerlilik süresini tarih belirterek açıklayan, fotoğraflı bir belgedir.

Yeterlilik Belgesinde, "(...) Grubundaki planlamaları düzenlemeye yetkilidir. Bu belge isteği üzerine ..... `e verilmiştir." ifadesi bulunur. Yeterlilik Belgesi, Bakanlık resmi mühürünü ve Bakan adına yetkili imzayı taşır. Yukarıdaki boşluklara planlama grubu ile plancının ismi yazılır.

Yeterlilik belgelerinin geçerlilik süreleri, bu süre zarfında bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre Bakanlıkça belgenin iptali yolunda bir işlem yapılmadıkça ve ilgilisinin talebi üzerine 14 üncü madde hükümlerine göre yenilenme işlemi yapılmadıkça en çok üç yıldır. Ayrıca, müellife verilen Yeterlilik Belgesinin fotoğraflı bir örneği ile o grup işlerin yapılabileceğine dair belge verme kararının alınmasınaesas olan bilgi ve kayıtları ve varsa bir kısıtlama ve sınırlama durumunu da özetle ihtiva edecek şekilde bir belge düzenlenir; yetkililerin imzalarını ve Bakan adına imzayı ve Bakanlık resmi mühürünü de taşıyan bu belge müellifin ilgili sicil dosyasında saklanır.

Yeterlilik Belgesi ilk defa, müellifin yazılı müracaatı üzerine yapılandeğerlendirme sonucuna göre hazırlanarak kendisine imza karşılığı verilir veya belge verilemiyecek ise veya yenilenme istendiğinde yenilenmesine gerek
görülmüyorsa, durum müellife yazı ile duyurulur.

Müellif, niteliklerinde olan değişmeler sebebiyle grup ilerlemesi talebiyle Bakanlığa yazı ile müracaat edebilir. Müellifin bu müracaatı değerlendirilir. Gerekiyor ise yeterlilik belgesinin yenilenmesine gidilir. Gerekmiyorsa durum
yazı ile müellife bildirilir.

Bu ilk belge alma ve belge yenileme talepleri dışında da Bakanlık, bütün yeterlilik sahibi müellif ve müellif kuruluşlarını yaptıkları işler ve çalışmalarıyla her üç yılda bir yeniden topluca inceleme ve değerlendirmeye
tabi tutar. Buna göre, bütün müelliflerin ve müellif kuruluşlarının değişen şartlarda ve değerlendirme sonuçlarına göre hangi gruplarda planlama işleri yapabileceğini belirleyen grup listelerini çıkartır ve bu listelerin tümünü
her üç yılda bir Resmi Gazete`de yayımlar.

Bakanlıkça yapılan toplu değerlendirme ve derecelendirme sonunda, yeterlilik belgesini yeniden almaya hak kazanmış bütün müelliflerin ve müellif kuruluşlarının belgeleri hazırlanır ve yazılı talepleri üzerine kendilerine bu
belge verilir.

Planlama işinin önemine, etkinliğine, kapsam ve ağırlığına göre, Bakanlıkça uygun görülen durumlarda belirli bir iş için, sadece o planlama işiyle sınırlı olarak, Özel Yeterlilik Belgesi de düzenlenebilir ve hak kazanan müellif ve
müellif kuruluşlarına verilir.

YETERLİLİK BELGESİNİN SÜREKLİ İPTALİ VEYA SÜRELİ ERTELENMESİ
MADDE 16 -
Müellif ve müellif kuruluşlarının yeterlilik belgelerinin sürekli iptali ve süreli ertelenmesinde aşağıdaki hükümlere uyulur.

A - Müelliflerin, yaptığı planlama işinden dolayı mesleki faaliyetleri ile ilgili konularda hüküm giymiş olması ve/veya plan yapım ve değerlendirmesine dair yönetmelik hükümlerine aykırı iş ve işlemlerinin mahkeme kararıyla sabit
olması halinde yeterlilik belgeleri sürekli iptal olunur.

B - Müelliflerin idare ile olan sözleşmelerinin müellifin hatası sebebiyle ayrı ayrı iki işte feshedilmiş olması ve/veya aynı planlama işinde ve aynı aşamada planın yetersizliği sebebiyle iki defa red ve iade olunduğunun belgelenmiş olması halinde yeterlilik belgeleri bir yıl süreyle askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

YÜRÜRLÜK
MADDE 17 -
Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 18 -
Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |