BİNALARIN NUMARALANMASI VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

No: 1003 Tarihi: 10.04.1927
Resmi Gazete Sayı: 587 Resmi Gazete Tarihi: 20.04.1927


Madde 1 - Belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediye hududu dahilinde bulunan mebanii resmiye ile ev, mağaza, dükkan, gazino, hamam ve cami gibi ikamete mahsus olsun olmasın bilcümle binalar belediyelerce numaralanır. Bu numaralar levhalara yazılarak binaların kapıları üzerine asılır.Belediye teşkilatı bulunmıyan yerlerde bu gibi binaların numaralanması ve numaraların kapılara asılması vali ve kaymakamların tayin edecekleri memurlar tarafından yapılır.

Madde 2 - Belediyelerce,hudutları dahilindeki her sokağa bir isim verilir.
Bu isimler levhalara yazılarak sokakların başladığı ve bittiği noktalara asılır.

Madde 3 - Binalar numaralandıktan sonra her sokak dahilinde:
A - ikamete mahsus evlerin adedi,
B - İkamete mahsus olmadığı halde içerisinde insan yatıp kalkan binaların aded ve cinsleri,
C - İkamete mahsus olmıyan ve içerisinde insan yatmıyan binaların aded ve cinsleri,
Hakkında numaralama işleriyle mükellef olan heyetler tarafından numunesine muvafık cetveller yapılır. Bu cetvellerin musaddak birer nushası mahalli en büyük mülkiye memuru vasıtasiyle nüfus, tapu, vergi ve belediye daireleriyle kadastro heyetlerine tevdi olunur.

Madde 4 - Bu kanuna göre konulan bina numaralariyle sokak isimlerinin Hükümet ve belediye işlerinde kullanılması mecburidir.

Madde 5 - Binaların numaralanması ve sokaklara isim verilmesi Dahiliye Vekaletince yapılacak bir talimatname ile tesbit olunur.Sokaklara isim yerine numara da konulabilir.

Madde 6 - Binaların numaralanma masrafı belediyece hane sahiplerinden tahsil olunur. Belediyesi olmıyan mahallerde bu masraf ihtiyar meclisleri marifetiyle tahsil olunur.

Madde 7 - 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun onuncu maddesinde muharrer "hamal, kayık, vesaire gibi" bilcümle vesaiti nakliyeye belediyelerce birer numara vazı ve tahrir ve tevzii hakkındaki ahkam baki kalmak üzere mezkür maddenin ahkamı sairesi mülgadır.

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9 - Bu kanunun ahkamını icraya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |