T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

SAYI : B050MAH0650002/(50-51)00-80348 05/04/2000

KONU: Plan Değişikliği
..................VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ve ilgili Yönetmelikleri uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Turizm Alan ve Turizm merkezleri içinde kalan ve nazım imar planları ile turizme yönelik kullanımlara ayrılmış olan hazine ve orman mülkiyetindeki alanların tahsis yetkisi Turizm Bakanlığına aittir. Diğer taraftan, 16.05.1986 gün ve 19109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 86/10497 sayılı Bakanlar kurulu Kararına dayanan ve Maliye Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince turizm alan ve merkezi dışında kalan ve nazım imar planları ile turizme yönelik kullanımlara ayrılmış olan hazine mülkiyetindeki alanların yatırımcıya tahsis yetkisi de Turizm Bakanlığına aittir. Turizm Bakanlığınca yapılan tahsis işlemlerinde mevzuat gereği kamuya ilanı zorunludur.

Turizm alan ve merkezi dışında kalan alanlarda uygulama imar planı yapma yetkisi valilik ve belediyelerdedir. Bu idarelerce zaman zaman nazım imar planlarında turizme yönelik kullanımlara ayrılmış olan alanlarla ilgili olarak Turizm Bakanlığının görüşü alınmadan uygulama imar planı değişiklikleri yapıldığı, Bakanlıkça tahsis edilen araziler üzerindeki kullanım kararlarının tahsis amacına ay kırı olarak değiştirildiği belirtilmektedir. Bu uygulama, yörenin turizm açısından taşıdığı potansiyelin değerlendirilmesi ve saptanan hedeflere ulaşma açısından olumsuzluklar yaratırken, müteşebbislerin yürürlükteki plana göre yaptıkları yatırım girişimle rinin Bakanlığın bilgisi ve iradesi dışında değiştirilmesi fırsat eşitliği ilkesini zedelemektedir. Diğer yandan, bu durum müteşebbislerin ve buna bağlı olarak da turizm sektörünün zaman ve ekonomik açıdan kayıplarına neden olmaktadır. Hazine mülkiyetinde ki arazilerde karşılaşılan bu sorun, tahsisleri Orman Bakanlığınca yapılmakta olan orman mülkiyetindeki turizm amaçlı tahsis edilmiş araziler için de geçerlidir.

Yukarıdaki açıklanan nedenler çerçevesinde Turizm Bakanlığınca tahsis edilen veya nazım imar planlarında turizm tesis alanı olarak gösterilen arazilerden, Turizm alan ve merkezleri dışında kalan hazine parsellerine yönelik ilgili idarelerce yapılacak plan değişikliklerinde Turizm Bakanlığının görüşünün alınmasında zorunluluk bulunmaktadır.

Ayrıca, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesinde yer alan “Turizm Alan ve Merkezleri dışında, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde kalan ve imar planları ile turizme ayrılan arsalardan; üzerinde belgeli turizm işletmesi bulunan veya Bakanlıkçatalep edilenler hakkında yapılması gereken imar planı değişiklikleri öncelikle yapılır” hükmünün çalıştırılması da gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile iliniz dahilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.