İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YER ALAN BELEDİYELER İMAR UYGULAMALARI (KAMULAŞTIRMA VE DÜZENLEME) ÖDENEKLERİNİN PROJE DÜZENLEMESİ, TAHSİS, HARCAMA, MAHSUP VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

No:      Tarihi: 
Resmi Gazete Sayı: 18138 Resmi Gazete Tarihi: 17.08.1983


GEÇİCİ MADDE 1- (Ek: R.G.: 29.09.2000/24185-Mük.`de yayımlanan Yönetmelik,
m.1) Elektrik enerjisi sıkıntısının bulunduğu aciliyet arz eden durumlarda,
sıkıntının umumi hayata müessir etkilerinin giderilmesine yönelik olmak
koşuluyla, elektrik üretim ve iletimiyle görevli kamu kurum ve kuruluşları
tarafından, mülkiyeti özel sektöre ait mobil ve yüzer elektrik santrallerinden
geçici şekilde elektrik alnmasına ihtiyaç duyulduğu ve bu husus Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nca belgelendiği takdirde, bu santrallerin
konumlanacağı alanlara ait imar planları hazırlanarak onay için Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı`na sunulur. Bakanlık tarafından uygun görülen imar planları 15
gün içinde onaylanır. Tesislerin mimari, statik ve tesisat avan projelerine
göre inşaat ruhsatları 15 gün içinde ilgili idare tarafından verilir.

AMAÇ
MADDE 1 -
Gelişme merkezleri, yeni yerleşme alanları, tarihi ve turistik
bölgeler ile sanayi alanlarının nirengi ağları ve halihazır haritalarının
yapımı veya bu alanların mevcut haritalarının revizyonu İmar Planı uygulaması
(arazi ve arsa düzenlenmesi) işleri, harita ve hava fotoğraflarının ivedilikle
sağlanmasıdır.

KAPSAM
MADDE 2 -
1 inci maddede sözü edilen işlerin yapımı ile hizmetler için
ödenek tahsisi, harcama ve denetimi bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.

ÖDENEĞİN KULLANMA ŞEKLİ
MADDE 3 -
Harita ve Nirengi şebekelerinin yapımı, İmar Planı uygulamaları
işleri, Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ihale veya emanet
sureti ile yapılır. Gerektiğinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya ilgili
belediyesine yaptırılır.

ÖDENEĞİN TAHSİSİ
MADDE 4 -
Ödeneğin nerelerde ve ne miktar kullanılacağı, yılı içindeki
birim fiat esasına uygun olarak hazırlanan keşfe göre Bakanlık Onayı ile
tespit edilir.

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ
MADDE 5 -
Yapılacak nirengi, harita ve imar planı uygulaması işleri:
a) Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce emenaten veya ihale
sureti ile yapıldığında adı geçen Genel Müdürlük bünyesinde kendi
elemanlarından teşkil edilecek satınalma ve ihale Komisyonunca İller Bankası
Genel Müdürlüğünde uygulanan usullere göre yürütülür.

b) Sözkonusu İşler İller Bankası aracılığıyla yaptırıldığında Bankanın
kendi usullerine göre ve iki Genel Müdürlük arasında düzenlenecek protokol
esaslarına göre yapılır.

c) Belediyelere yaptırılması halinde yapım için gerekli olan ödenek, bu
işlere ait Keşif ve İhale Dosyalarının hazırlanarak İmar ve İskan Bakanlığınca
onanmasından sonra ilgili Belediyesine aktarılır.

İller Bankası ve Belediyelerce yapılan veya yaptırılan işlerde kesin
kabulden sonra arta kalan paranın kullanma şekli Bakanlıkça verilecek talimata
göre belirlenir. Eksik kalan miktar Bakanlıkça bu Kuruluşlara ödenir.

DENETİM
MADDE 6 -
İşin teknik ve mali denetimi Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce yapılır.

MADDE 7 - İller Bankası Genel Müdürlüğünce emaneten yapılan işler için
alınan her türlü tüketim malzemelerinden arta kalanlar, işin bitiminde
Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

HARİTA VE HAVA FOTOĞRAFLARININ SATIN ALINMASI
MADDE 8 -
Alınacak harita ve hava fotoğraflarının bedeli ilgili Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına peşin olarak ödenir.

MADDE 9 - Harita Genel Müdürlüğü ve diğer Kamu Kuruluşlarından alınacak
basılı harita ve hava fotoğrafları bedeli bu ödenekten karşılanır.

MADDE 10 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 06.02.1975 gün ve 15141 sayılı
Resmi Gazete`de yayınlanan "Şehir ve Kasabaların Harita ve İmar Planı
Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik" ile "İmar Planlarının Uygulanmasına İlişkin
Teknik Şartname" hükümleri gözönünde bulundurulur.

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmeliği İmar ve İskan Bakanı yürütür.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik 832 sayılı Sayıştay Kanunu`nun 105 inci maddesi
gereğince Sayıştay`ın görüşü alınarak yürürlüğe konmuştur.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |