2981 SAYILI KANUNA GÖRE KURULMASI ÖNGÖRÜLEN YEMİNLİ ÖZEL TEKNİK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

No:      Tarihi:           
Resmi Gazete Sayı: 18341 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1984


EK/A: BU YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKLER
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
____________________________________________________________________________
| R.G. Tarih | | Yürürlük |
| R.G. Sayı | Açıklamalar | Tarihi |
|____________|_____________________|_____________|
| 13.08.1986 | | |
| 19194 | | 13.08.1986 |
|__________________|___________________________________________|_____________|
| 23.07.1987 | | |
| 19526 | | 23.07.1987 |
|____________________________________________________________________________|

YASAL DAYANAK
MADDE 1 -
Bu yönetmeli 24.02.1984 tarih ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu`nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun`un 8 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır

AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 2 -
İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki Kanun kapsamına giren yapıların tesbit ve değerlendirme belgelerini düzenleyecek ve gerektiği takdirde imar planlarını hazırlayacak Yeminli Özel Teknik Büroların; tarifi, kuruluşu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`nca yeterlik belgesi verilme esasları, yetki ve sorumlulukları ile ücret tarifesini belirlemektir.

KURULUŞ
MADDE 3 -
Yeminli Özel Teknik Bürolar, Türkiye Mühendis ve Mimar Odalarına bağlı, Meslek Odalarına kayıtlı Yüksek Mimar, Mimar, İnşaat Yüksek Mühendisi, Mühendis, Harita-Kadastro Yüksek Mühendisi, Mühendisi, Şehir Plancıları ile İmar Kanunu`nun 14 üncü maddesine dayalı yönetmeliğin, 3 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen fen elemanları ve bu elemanlar tarafından kurulan tüzel kişiliği haiz bürolardır.

MÜRACAAT
MADDE 4 -
Yeminli Özel Teknik Büro Belgesi almak isteyen Özel veya tüzel kişiler, müracaat dilekçelerinde, aşağıda sayılan asgari belgeleri ekleyerek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`na başvururlar.

(H) Grubu belge talebinde bulunanlar, İllerde Valiliklere müracaat ederler, Valilikler bu belgeyi vermeye yetkilidirler.

Müracaat Formu`na eklenecek Belgeler:

a) Sorumlu elemanların imza sirküleri,

b) Sorumlu elemanların oda üyelik belgeleri, (H) grubu hariç, mezuniyet belgesi,

c) Büronun ticaret odasına kayıt belgesi, büro şirket ise, ana statüsünün neşredildiği en son ticaret sicil gazetesi ve ticaret sicil belgesi,

d) Birlikte çalışacağı diğer meslek mensuplarının noterden tastikli taahhütnameleri,

e) Sorumlu elemanların iki adet fotoğrafı,

f) Sorumlu elemanların yemin belgesinin bir örneği.

YEMİNLİ ÖZEL TEKNİK BÜRO BELGESİ VE BELGE GRUPLARI
MADDE 5 -
Yeminli Özel Teknik Büroları, 4 üncü maddede belirtilen belgelerin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`na ve (H) Grubu için Valiliklere verilmesinden sonra, Bakanlık ve Valilikçe belge gruplarına göre değerlendirme yapılarak Yeminli Özel Teknik Büro Belgesi verilir.

Belge Grupları :
a) İmar uygulama planları, mevzi imar planları ve ıslah imar planları yapma yetkisi ve belgeleri, "İmar Planlarının Yapım Tarzları ile Bunları Yapacak Uzmanlarda Aranacak Niteliğe Ait Yönetmelik"e göre, A,B,C,D,E ve F grubu belge verilir.

Halen bu gruplarda belge sahibi olanlar, yemin işlemini yaparak bu yönetmelikte öngörülen Yeminli Özel Teknik Büro Belgesini de alabilirler.

b) İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapılan yapıların müracaat, tesbit ve değerlendirme formlarının tanzimi ile bu yapılara ruhsat verilmesine esas olacak belgeleri hazırlayacak Yeminli Özel Teknik Bürolar ve Belgeleri.

(G) Grubu Belge:
Üç ve daha fazla katlı konutlar ile hertürlü mühendislik hizmetlerini gerektiren yapılar, İnş. Yük. Müh. Mühendisi, Yük. Mimar, Mimar ile İmar Kanunu gereğince lüzumlu diğer teknik sorumluların imzaları alınmak şartıyla enaz 6 yıl meslek tecrübesi olanlara,

(H) Grubu Belge :
Bir ve iki katlı Yığma sistemle inşa edilmiş yapılarda İnş. Yük. Müh. Mühendisi, Yük. Mimar, Mimar, Harita-Kadastro Yük. Mühendisi, Mühendisi ile İmar Kanunu`nun 14 üncü maddesine dayalı Yönetmeliğin, 3 ve 6 ncı maddelerinde belirlen fen elemanlarından enaz 3 yıl meslek tecrübesi olanlara, verilir. Vaziyet planlarında röperli krokilerin alınması gerektiğinde, (G) ve (H) grubu belge sahibinin doldurdukları formlarda Harita-Kadastro Mühendisinin veya İmar Kanunu`nun 14 üncü maddelerine dayalı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirlenen fen elemanlarının imzası şarttır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, vereceği belgelerin geçerlilik bölgelerini sınırlayabilir.

(G) grubu belge sahibi bürolar (H) grubu belge için tarif edilen sahalardaki işleri de yapabilirler.

YEMİN ESASLARI
MADDE 6 -
Yeminli Özel Teknik Büro Elemanları İmar mevzuatına ve 2981 sayılı Kanun`a tamamen uygun olarak faaliyet göstereceğine dair aşağıda yazılı yemini noter huzurunda yaparak tanzim edilecek belgenin bir nüshasını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`na, bir nüshasını mensup olduğu meslek odasına verir ve bir nüshasını da işyerine asar.

GÖREV VE YETKİ
MADDE 7 -
Yeminli Özel Teknik Bürolar Valilik ve Belediyelerce aşağıdaki konularda yeterli olarak kabul edilir.
a) 2981 sayılı Kanun`da yeralan müracaat formlarının doldurulması,

b) Tesbit formlarının düzenlenmesi,

c) Değerlendirme belgelerinin düzenlenmesi,

d) En az 1/100 ölçekte röleve plan ve projelerinin hazırlanması,

e) Islah edilerek muhafaza edilecek yapılar için enaz 1/100 ölçekte ıslah proje ve raporunun hazırlanması,

f) İmar uygulama planı, mevzi imar planı ve ıslah imar planlarını düzenlemek.

Yeminli Özel Teknik Bürolar doldurdukları formları, hazırladıkları proje, hesap ve raporları belgelerinde mevcut sorumlu imza örneğine uygun imza ile imzalayacaklar, kaşelerini basacaklardır.

GÖREV VE YETKİ
MADDE 7 -
Yeminli Özel Teknik Bürolar Valilik ve Belediyelerce aşağıdaki konularda yeterli olarak kabul edilir.
a) 2981 sayılı Kanun`da yeralan müracaat formlarının doldurulması,

b) Tesbit formlarının düzenlenmesi,

c) Değerlendirme belgelerinin düzenlenmesi,

d) En az 1/100 ölçekte röleve plan ve projelerinin hazırlanması,

e) Islah edilerek muhafaza edilecek yapılar için enaz 1/100 ölçekte ıslah proje ve raporunun hazırlanması,

f) İmar uygulama planı, mevzi imar planı ve ıslah imar planlarını düzenlemek.

Yeminli Özel Teknik Bürolar doldurdukları formları, hazırladıkları proje, hesap ve raporları belgelerinde mevcut sorumlu imza örneğine uygun imza ile imzalayacaklar, kaşelerini basacaklardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BELGELERİN İPTALİ VE ÜCRET TARİFELERİ

BELGENİN İPTALİ
MADDE 9 -
Yeminli Özel Teknik Büroların, idareye verdiği belgelerde yaptığı işlerde ve hazırladığı "Tespit ve Değerlendirme Belgeleri"nde, gerçeğe uymayan bilgi verdikleri, başvuru sırasında veya sonradan anlaşıldığı takdirde Yeminli Özel Teknik Büro Belgeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca süreli veya
süresiz iptal edilir, ayrıca ceza yönünden Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

(Ek Fıkra - R.G.: 13.08.1986/19194) Belgenin iptal edilmiş olması, işlenen suçun niteliğine göre Türk Ceza Kanunu ve diğer Kanunlardaki ceza hükümlerine göre takibat yapılmasını gerektiren fiillerle ilgili işlemleri durdurmaz. Bu fiilleri işleyen işilere, aynı işi yürütmek üzere yeniden belge verilmez.

ÜCRET TARİFELERİ
MADDE 10 -
Ruhsatlı olupta ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar ile gecekondular ve ruhsatsız yapılar hakkında Yeminli Özel Teknik Büroların yapacağı hizmetler için 5.000.-TL. dan az olmamak üzere Yapı Sahipleri ile Yeminli Özel Teknik Bürolarca yapılacak pazarlıkta tesbit edilir.

MADDE 11 - Bu yönetmelikte yeralmayan ve uygulamada tereddüte düşülen hususlarda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yazılı görüşüne göre uygulama
yapılır

MADDE 12 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete`de yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer.

MADDE 13 - Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
Ana Sayfa | Bizi Tanıyın | Hizmetlerimiz | Bitirilen İşler | Bilgi Sunumu |
Fikirler/Öneriler | İlgili Mevzuat | İletişim |